Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-3 000 -3 000 -8 000 -84 000 -6 000
Sum driftskostnader
-3 000 -3 000 -8 000 -84 000 -6 000
Driftsresultat
-3 000 -3 000 -8 000 -84 000 -6 000
Sum finansinntekter
1 000 0 17 000 237 000 0
Sum finansutgifter
-1 000 0 -1 000 -1 000 0
Resultat før skatt
-3 000 -3 000 8 000 152 000 -6 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-3 000 -3 000 8 000 152 000 -6 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-3 000 -3 000 8 000 152 000 -6 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
339 000 339 000 316 000 416 000 316 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
339 000 339 000 316 000 416 000 316 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
339 000 339 000 316 000 416 000 316 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
70 000 74 000 100 000 55 000 1 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
70 000 74 000 100 000 55 000 1 000
Sum eiendeler
410 000 413 000 416 000 471 000 317 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
149 000 153 000 1 000 1 000 1 000
Annen egenkapital
0 0 155 000 146 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 0 155 000 146 000 -6 000
Sum egenkapital
149 000 153 000 156 000 147 000 -5 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
260 000 260 000 260 000 324 000 322 000
Sum langsiktig gjeld
260 000 260 000 260 000 324 000 322 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum gjeld
260 000 260 000 260 000 324 000 322 000
Sum egenkapital og gjeld
410 000 413 000 416 000 471 000 317 000
Pant
0 0 0 0 0