Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-4 000 -4 000 -3 000 -3 000 -8 000 -84 000 -6 000
Sum driftskostnader
-4 000 -4 000 -3 000 -3 000 -8 000 -84 000 -6 000
Driftsresultat
-4 000 -4 000 -3 000 -3 000 -8 000 -84 000 -6 000
Sum finansinntekter
3 000 45 000 1 000 0 17 000 237 000 0
Sum finansutgifter
0 0 -1 000 0 -1 000 -1 000 0
Resultat før skatt
-1 000 41 000 -3 000 -3 000 8 000 152 000 -6 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-1 000 41 000 -3 000 -3 000 8 000 152 000 -6 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-1 000 41 000 -3 000 -3 000 8 000 152 000 -6 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
316 000 339 000 339 000 339 000 316 000 416 000 316 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
316 000 339 000 339 000 339 000 316 000 416 000 316 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
316 000 339 000 339 000 339 000 316 000 416 000 316 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
4 000 112 000 70 000 74 000 100 000 55 000 1 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
4 000 112 000 70 000 74 000 100 000 55 000 1 000
Sum eiendeler
320 000 451 000 410 000 413 000 416 000 471 000 317 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
189 000 191 000 149 000 153 000 1 000 1 000 1 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 155 000 146 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 0 0 0 155 000 146 000 -6 000
Sum egenkapital
189 000 191 000 149 000 153 000 156 000 147 000 -5 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
130 000 260 000 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
130 000 260 000 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 260 000 260 000 260 000 324 000 322 000
Sum langsiktig gjeld
130 000 260 000 260 000 260 000 260 000 324 000 322 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum gjeld
130 000 260 000 260 000 260 000 260 000 324 000 322 000
Sum egenkapital og gjeld
320 000 451 000 410 000 413 000 416 000 471 000 317 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0