Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
3 274 000 3 156 000 3 473 000 4 578 000 7 845 000 7 723 000 0
Andre driftsinntekter
80 000 0 0 1 500 000 0 0 4 470 000
Sum driftsinntekter
3 354 000 3 156 000 3 473 000 6 078 000 7 845 000 7 723 000 4 470 000
Varekostnad
-218 000 -208 000 -335 000 -572 000 -1 772 000 -1 543 000 -1 135 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 176 000 -2 051 000 -2 041 000 -2 416 000 -2 705 000 -1 871 000 -1 044 000
Avskrivninger
-7 000 -6 000 -48 000 -42 000 -42 000 -42 000 -42 000
Nedskrivninger
0 -215 000 -215 000 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 093 000 -697 000 -1 785 000 -1 447 000 -1 483 000 -1 113 000 -520 000
Sum driftskostnader
-3 494 000 -3 177 000 -4 424 000 -4 477 000 -6 002 000 -4 569 000 -2 741 000
Driftsresultat
-139 000 -21 000 -951 000 1 601 000 1 842 000 3 154 000 1 729 000
Sum finansinntekter
108 000 53 000 78 000 96 000 97 000 53 000 1 000
Sum finansutgifter
-2 000 -966 000 -9 000 -3 000 -9 000 -5 000 0
Resultat før skatt
-33 000 -934 000 -882 000 1 694 000 1 930 000 3 203 000 1 730 000
Skattekostnad
37 000 10 000 207 000 -464 000 -546 000 -898 000 -486 000
Ordinært resultat
4 000 -924 000 -674 000 1 230 000 1 385 000 2 305 000 1 244 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
4 000 -924 000 -674 000 1 230 000 1 385 000 2 305 000 1 244 000
Utbytte
0 0 0 0 -500 000 0 -800 000
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
4 000 -1 024 000 -874 000 1 230 000 885 000 2 305 000 444 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 215 000 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 4 000 0 0
Immatrielle midler
0 0 215 000 0 4 000 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 42 000 84 000 127 000 169 000
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 7 000 13 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 7 000 13 000 42 000 84 000 127 000 169 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 964 000 964 000 964 000 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 964 000 964 000 964 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 7 000 1 192 000 1 006 000 1 052 000 127 000 169 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
147 000 65 000 133 000 0 0 0 0
Varebeholdning
147 000 65 000 133 000 0 0 0 0
Kundefordringer
223 000 238 000 193 000 348 000 425 000 669 000 481 000
Andre fordringer
149 000 221 000 149 000 194 000 399 000 573 000 184 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
372 000 459 000 341 000 542 000 824 000 1 242 000 665 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 2 043 000 2 001 000 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
1 849 000 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
1 849 000 2 043 000 2 001 000 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
330 000 506 000 726 000 4 027 000 3 152 000 2 991 000 1 442 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 698 000 3 074 000 3 201 000 4 569 000 3 976 000 4 233 000 2 106 000
Sum eiendeler
2 698 000 3 081 000 4 393 000 5 575 000 5 029 000 4 360 000 2 275 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
2 049 000 2 165 000 3 189 000 4 064 000 2 833 000 2 749 000 444 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 049 000 2 165 000 3 189 000 4 064 000 2 833 000 2 749 000 444 000
Sum egenkapital
2 149 000 2 265 000 3 289 000 4 164 000 2 933 000 2 849 000 544 000
SumAvsetnForpl
54 000 91 000 101 000 309 000 0 1 000 3 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
54 000 91 000 101 000 309 000 0 1 000 3 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
54 000 91 000 101 000 309 000 0 1 000 3 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
285 000 371 000 739 000 425 000 317 000 314 000 87 000
Betalbar skatt
0 0 0 151 000 551 000 899 000 483 000
Skyldig offentlige avgifter
111 000 188 000 112 000 103 000 216 000 127 000 161 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 500 000 0 800 000
Annen kortsiktig gjeld
98 000 166 000 152 000 424 000 512 000 170 000 197 000
Sum kortsiktig gjeld
495 000 725 000 1 003 000 1 102 000 2 096 000 1 510 000 1 728 000
Sum gjeld
549 000 816 000 1 104 000 1 411 000 2 096 000 1 511 000 1 731 000
Sum egenkapital og gjeld
2 698 000 3 081 000 4 393 000 5 575 000 5 029 000 4 360 000 2 275 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0