Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
3 473 000 4 578 000 7 845 000 7 723 000 0
Andre driftsinntekter
0 1 500 000 0 0 4 470 000
Sum driftsinntekter
3 473 000 6 078 000 7 845 000 7 723 000 4 470 000
Varekostnad
-335 000 -572 000 -1 772 000 -1 543 000 -1 135 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 041 000 -2 416 000 -2 705 000 -1 871 000 -1 044 000
Avskrivninger
-48 000 -42 000 -42 000 -42 000 -42 000
Nedskrivninger
-215 000 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 785 000 -1 447 000 -1 483 000 -1 113 000 -520 000
Sum driftskostnader
-4 424 000 -4 477 000 -6 002 000 -4 569 000 -2 741 000
Driftsresultat
-951 000 1 601 000 1 842 000 3 154 000 1 729 000
Sum finansinntekter
78 000 96 000 97 000 53 000 1 000
Sum finansutgifter
-9 000 -3 000 -9 000 -5 000 0
Resultat før skatt
-882 000 1 694 000 1 930 000 3 203 000 1 730 000
Skattekostnad
207 000 -464 000 -546 000 -898 000 -486 000
Ordinært resultat
-674 000 1 230 000 1 385 000 2 305 000 1 244 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-674 000 1 230 000 1 385 000 2 305 000 1 244 000
Utbytte
0 0 -500 000 0 -800 000
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-874 000 1 230 000 885 000 2 305 000 444 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
215 000 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 4 000 0 0
Immatrielle midler
215 000 0 4 000 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 42 000 84 000 127 000 169 000
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
13 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
13 000 42 000 84 000 127 000 169 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
964 000 964 000 964 000 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
964 000 964 000 964 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 192 000 1 006 000 1 052 000 127 000 169 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
133 000 0 0 0 0
Varebeholdning
133 000 0 0 0 0
Kundefordringer
193 000 348 000 425 000 669 000 481 000
Andre fordringer
149 000 194 000 399 000 573 000 184 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
341 000 542 000 824 000 1 242 000 665 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
2 001 000 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
2 001 000 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
726 000 4 027 000 3 152 000 2 991 000 1 442 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
3 201 000 4 569 000 3 976 000 4 233 000 2 106 000
Sum eiendeler
4 393 000 5 575 000 5 029 000 4 360 000 2 275 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
3 189 000 4 064 000 2 833 000 2 749 000 444 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 189 000 4 064 000 2 833 000 2 749 000 444 000
Sum egenkapital
3 289 000 4 164 000 2 933 000 2 849 000 544 000
SumAvsetnForpl
101 000 309 000 0 1 000 3 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
101 000 309 000 0 1 000 3 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
101 000 309 000 0 1 000 3 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
739 000 425 000 317 000 314 000 87 000
Betalbar skatt
0 151 000 551 000 899 000 483 000
Skyldig offentlige avgifter
112 000 103 000 216 000 127 000 161 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 500 000 0 800 000
Annen kortsiktig gjeld
152 000 424 000 512 000 170 000 197 000
Sum kortsiktig gjeld
1 003 000 1 102 000 2 096 000 1 510 000 1 728 000
Sum gjeld
1 104 000 1 411 000 2 096 000 1 511 000 1 731 000
Sum egenkapital og gjeld
4 393 000 5 575 000 5 029 000 4 360 000 2 275 000
Pant
0 0 0 0 0