Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
5 480 000 6 191 000 6 058 000 6 562 000 1 781 000
Andre driftsinntekter
0 10 000 91 000 -162 000 1 679 000
Sum driftsinntekter
5 480 000 6 201 000 6 149 000 6 400 000 3 459 000
Varekostnad
-1 965 000 -1 512 000 -1 680 000 -2 008 000 -1 720 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 073 000 -2 840 000 -2 919 000 -2 630 000 -604 000
Avskrivninger
-85 000 -147 000 -129 000 -74 000 -16 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 647 000 -1 474 000 -1 582 000 -1 732 000 -411 000
Sum driftskostnader
-5 770 000 -5 973 000 -6 310 000 -6 444 000 -2 751 000
Driftsresultat
-290 000 228 000 -162 000 -44 000 709 000
Sum finansinntekter
0 0 1 000 0 0
Sum finansutgifter
-6 000 -65 000 -64 000 -26 000 -4 000
Resultat før skatt
-296 000 163 000 -224 000 -70 000 704 000
Skattekostnad
0 0 7 000 -7 000 -194 000
Ordinært resultat
-296 000 163 000 -217 000 -78 000 510 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-296 000 163 000 -217 000 -78 000 510 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-296 000 163 000 217 000 78 000 510 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 34 000 79 000 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
264 000 499 000 502 000 277 000 64 000
Varige driftsmidler
264 000 499 000 536 000 356 000 64 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
1 615 000 1 588 000 1 633 000 1 565 000 592 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 615 000 1 588 000 1 633 000 1 565 000 592 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 879 000 2 087 000 2 170 000 1 921 000 656 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
96 000 62 000 338 000 605 000 205 000
Andre fordringer
28 000 257 000 122 000 171 000 235 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
124 000 319 000 460 000 776 000 439 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
170 000 60 000 92 000 297 000 116 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
294 000 380 000 552 000 1 074 000 555 000
Sum eiendeler
2 173 000 2 467 000 2 722 000 2 995 000 1 211 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
82 000 378 000 215 000 432 000 510 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
82 000 378 000 215 000 432 000 510 000
Sum egenkapital
182 000 478 000 315 000 532 000 610 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 7 000 1 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 7 000 1 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
32 000 66 000 81 000 106 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
32 000 66 000 81 000 106 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
32 000 66 000 81 000 113 000 1 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
390 000 378 000 986 000 909 000 29 000
Betalbar skatt
0 -60 000 0 195 000 193 000
Skyldig offentlige avgifter
125 000 191 000 908 000 577 000 200 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 444 000 1 415 000 432 000 669 000 178 000
Sum kortsiktig gjeld
1 959 000 1 923 000 2 326 000 2 350 000 600 000
Sum gjeld
1 991 000 1 989 000 2 407 000 2 463 000 601 000
Sum egenkapital og gjeld
2 173 000 2 467 000 2 722 000 2 995 000 1 211 000
Pant
0 0 0 0 0