Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
10 107 000 10 327 000 5 480 000 6 191 000 6 058 000 6 562 000 1 781 000
Andre driftsinntekter
416 000 0 0 10 000 91 000 -162 000 1 679 000
Sum driftsinntekter
10 523 000 10 327 000 5 480 000 6 201 000 6 149 000 6 400 000 3 459 000
Varekostnad
-1 968 000 -3 615 000 -1 965 000 -1 512 000 -1 680 000 -2 008 000 -1 720 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 625 000 -3 196 000 -2 073 000 -2 840 000 -2 919 000 -2 630 000 -604 000
Avskrivninger
-99 000 -114 000 -85 000 -147 000 -129 000 -74 000 -16 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-4 968 000 -2 697 000 -1 647 000 -1 474 000 -1 582 000 -1 732 000 -411 000
Sum driftskostnader
-9 660 000 -9 622 000 -5 770 000 -5 973 000 -6 310 000 -6 444 000 -2 751 000
Driftsresultat
864 000 704 000 -290 000 228 000 -162 000 -44 000 709 000
Sum finansinntekter
0 1 000 0 0 1 000 0 0
Sum finansutgifter
-3 000 -7 000 -6 000 -65 000 -64 000 -26 000 -4 000
Resultat før skatt
861 000 698 000 -296 000 163 000 -224 000 -70 000 704 000
Skattekostnad
-215 000 -125 000 0 0 7 000 -7 000 -194 000
Ordinært resultat
645 000 573 000 -296 000 163 000 -217 000 -78 000 510 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
645 000 573 000 -296 000 163 000 -217 000 -78 000 510 000
Utbytte
-400 000 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
245 000 573 000 -296 000 163 000 217 000 78 000 510 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 34 000 79 000 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
337 000 515 000 264 000 499 000 502 000 277 000 64 000
Varige driftsmidler
337 000 515 000 264 000 499 000 536 000 356 000 64 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
1 243 000 1 658 000 1 615 000 1 588 000 1 633 000 1 565 000 592 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 243 000 1 658 000 1 615 000 1 588 000 1 633 000 1 565 000 592 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 580 000 2 173 000 1 879 000 2 087 000 2 170 000 1 921 000 656 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
230 000 0 96 000 62 000 338 000 605 000 205 000
Andre fordringer
129 000 22 000 28 000 257 000 122 000 171 000 235 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
359 000 22 000 124 000 319 000 460 000 776 000 439 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 311 000 300 000 170 000 60 000 92 000 297 000 116 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 670 000 322 000 294 000 380 000 552 000 1 074 000 555 000
Sum eiendeler
3 250 000 2 495 000 2 173 000 2 467 000 2 722 000 2 995 000 1 211 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
900 000 655 000 82 000 378 000 215 000 432 000 510 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
900 000 655 000 82 000 378 000 215 000 432 000 510 000
Sum egenkapital
1 000 000 755 000 182 000 478 000 315 000 532 000 610 000
SumAvsetnForpl
31 000 8 000 0 0 0 7 000 1 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
31 000 8 000 0 0 0 7 000 1 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 32 000 66 000 81 000 106 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 32 000 66 000 81 000 106 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
31 000 8 000 32 000 66 000 81 000 113 000 1 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
588 000 63 000 390 000 378 000 986 000 909 000 29 000
Betalbar skatt
192 000 118 000 0 -60 000 0 195 000 193 000
Skyldig offentlige avgifter
754 000 212 000 125 000 191 000 908 000 577 000 200 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
400 000 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
286 000 1 340 000 1 444 000 1 415 000 432 000 669 000 178 000
Sum kortsiktig gjeld
2 219 000 1 733 000 1 959 000 1 923 000 2 326 000 2 350 000 600 000
Sum gjeld
2 250 000 1 741 000 1 991 000 1 989 000 2 407 000 2 463 000 601 000
Sum egenkapital og gjeld
3 250 000 2 495 000 2 173 000 2 467 000 2 722 000 2 995 000 1 211 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0