Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
6 000 36 000 0 0
Andre driftsinntekter
347 000 262 000 168 000 17 000
Sum driftsinntekter
353 000 298 000 168 000 17 000
Varekostnad
0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
-183 000 -280 000 -69 000 0
Avskrivninger
-3 000 -7 000 -7 000 -4 000
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-120 000 -77 000 -58 000 -42 000
Sum driftskostnader
-306 000 -364 000 -134 000 -46 000
Driftsresultat
47 000 -66 000 34 000 -28 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0
Sum finansutgifter
-2 000 -2 000 0 0
Resultat før skatt
45 000 -68 000 33 000 -28 000
Skattekostnad
0 0 0 0
Ordinært resultat
45 000 -68 000 33 000 -28 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
45 000 -68 000 33 000 -28 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 -5 000 5 000 -28 000
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
0 3 000 9 000 16 000
Varige driftsmidler
0 3 000 9 000 16 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
0 3 000 9 000 16 000
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0
Kundefordringer
6 000 0 0 0
Andre fordringer
11 000 14 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
16 000 14 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
11 000 7 000 83 000 13 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
27 000 21 000 83 000 13 000
Sum eiendeler
27 000 24 000 93 000 29 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0
Annen egenkapital
0 0 5 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-19 000 -63 000 5 000 -28 000
Sum egenkapital
-19 000 -63 000 5 000 -28 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 -15 000 0 9 000
Betalbar skatt
0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
3 000 32 000 8 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
42 000 70 000 80 000 48 000
Sum kortsiktig gjeld
46 000 87 000 88 000 57 000
Sum gjeld
46 000 87 000 88 000 57 000
Sum egenkapital og gjeld
27 000 24 000 93 000 29 000
Pant
0 0 0 0