Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
10 139 000 9 103 000 11 793 000 3 568 000
Andre driftsinntekter
89 000 36 000 47 000 0
Sum driftsinntekter
10 228 000 9 139 000 11 840 000 3 568 000
Varekostnad
-8 980 000 -8 123 000 -10 389 000 -2 760 000
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
-703 000 -540 000 -1 009 000 -220 000
Avskrivninger
-75 000 -170 000 -38 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 105 000 -1 041 000 -705 000 -272 000
Sum driftskostnader
-10 863 000 -9 874 000 -12 141 000 -3 252 000
Driftsresultat
-636 000 -734 000 -300 000 316 000
Sum finansinntekter
6 000 4 000 10 000 28 000
Sum finansutgifter
-74 000 -90 000 -44 000 -8 000
Resultat før skatt
-704 000 -820 000 -334 000 336 000
Skattekostnad
0 28 000 19 000 -94 000
Ordinært resultat
-704 000 -793 000 -315 000 242 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
-704 000 -793 000 -315 000 242 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 -242 000 242 000
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
302 000 678 000 320 000 335 000
Varige driftsmidler
302 000 678 000 320 000 335 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
302 000 678 000 320 000 335 000
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 831 000 475 000 475 000
Varebeholdning
0 831 000 475 000 475 000
Kundefordringer
475 000 431 000 668 000 588 000
Andre fordringer
1 010 000 -43 000 383 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
1 484 000 388 000 1 051 000 588 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
138 000 26 000 23 000 74 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
1 623 000 1 245 000 1 548 000 1 137 000
Sum eiendeler
1 924 000 1 923 000 1 868 000 1 472 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 108 000
Annen egenkapital
0 -793 000 0 242 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-1 562 000 -858 000 -65 000 242 000
Sum egenkapital
-1 462 000 -758 000 35 000 350 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 19 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 19 000
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
517 000 705 000 189 000 259 000
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
517 000 705 000 189 000 259 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
517 000 705 000 189 000 278 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
2 206 000 1 542 000 1 322 000 516 000
Betalbar skatt
0 -28 000 0 75 000
Skyldig offentlige avgifter
465 000 305 000 186 000 109 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
199 000 158 000 137 000 143 000
Sum kortsiktig gjeld
2 869 000 1 977 000 1 645 000 844 000
Sum gjeld
3 386 000 2 682 000 1 834 000 1 122 000
Sum egenkapital og gjeld
1 924 000 1 923 000 1 868 000 1 472 000
Pant
0 0 0 0