Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
220 000 597 000 451 000 530 000 470 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
220 000 597 000 451 000 530 000 470 000
Varekostnad
0 0 0 -159 000 -241 000
Beholdningsendring
-122 000 -452 000 -237 000 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-81 000 -78 000 -82 000 -98 000 -35 000
Sum driftskostnader
-203 000 -530 000 -319 000 -257 000 -276 000
Driftsresultat
17 000 67 000 133 000 273 000 193 000
Sum finansinntekter
82 000 57 000 399 000 85 000 2 000
Sum finansutgifter
-194 000 0 -18 000 -10 000 0
Resultat før skatt
-95 000 124 000 513 000 347 000 196 000
Skattekostnad
-6 000 -20 000 -38 000 -78 000 -54 000
Ordinært resultat
-101 000 104 000 475 000 269 000 142 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-101 000 104 000 475 000 269 000 142 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-101 000 104 000 475 000 269 000 142 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
109 000 109 000 109 000 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
109 000 109 000 109 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
109 000 109 000 109 000 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
10 000 10 000 10 000 0 159 000
Varebeholdning
10 000 10 000 10 000 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
703 000 753 000 673 000 642 000 202 000
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
703 000 753 000 673 000 642 000 202 000
Kasse / Bank / Post
295 000 372 000 353 000 171 000 88 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 008 000 1 135 000 1 036 000 813 000 449 000
Sum eiendeler
1 117 000 1 244 000 1 145 000 813 000 449 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
202 000 202 000 202 000 202 000 202 000
Annen egenkapital
889 000 991 000 886 000 411 000 142 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
889 000 991 000 886 000 411 000 142 000
Sum egenkapital
1 091 000 1 192 000 1 088 000 613 000 344 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0
Betalbar skatt
6 000 20 000 38 000 78 000 54 000
Skyldig offentlige avgifter
20 000 32 000 19 000 122 000 17 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 34 000
Sum kortsiktig gjeld
26 000 52 000 57 000 200 000 106 000
Sum gjeld
26 000 52 000 57 000 200 000 106 000
Sum egenkapital og gjeld
1 117 000 1 244 000 1 145 000 813 000 449 000
Pant
0 0 0 0 0