Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
470 000 677 000 220 000 597 000 451 000 530 000 470 000
Andre driftsinntekter
270 000 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
740 000 677 000 220 000 597 000 451 000 530 000 470 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 -159 000 -241 000
Beholdningsendring
0 -478 000 -122 000 -452 000 -237 000 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-83 000 -80 000 -81 000 -78 000 -82 000 -98 000 -35 000
Sum driftskostnader
-83 000 -558 000 -203 000 -530 000 -319 000 -257 000 -276 000
Driftsresultat
657 000 119 000 17 000 67 000 133 000 273 000 193 000
Sum finansinntekter
329 000 76 000 82 000 57 000 399 000 85 000 2 000
Sum finansutgifter
-360 000 -84 000 -194 000 0 -18 000 -10 000 0
Resultat før skatt
626 000 111 000 -95 000 124 000 513 000 347 000 196 000
Skattekostnad
-165 000 -33 000 -6 000 -20 000 -38 000 -78 000 -54 000
Ordinært resultat
461 000 78 000 -101 000 104 000 475 000 269 000 142 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
461 000 78 000 -101 000 104 000 475 000 269 000 142 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
461 000 78 000 -101 000 104 000 475 000 269 000 142 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 109 000 109 000 109 000 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 97 000 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 97 000 109 000 109 000 109 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 97 000 109 000 109 000 109 000 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 159 000
Varebeholdning
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 230 000 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 230 000 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
322 000 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
691 000 475 000 703 000 753 000 673 000 642 000 202 000
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
1 013 000 475 000 703 000 753 000 673 000 642 000 202 000
Kasse / Bank / Post
883 000 435 000 295 000 372 000 353 000 171 000 88 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 906 000 1 150 000 1 008 000 1 135 000 1 036 000 813 000 449 000
Sum eiendeler
1 906 000 1 247 000 1 117 000 1 244 000 1 145 000 813 000 449 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
202 000 202 000 202 000 202 000 202 000 202 000 202 000
Annen egenkapital
1 427 000 967 000 889 000 991 000 886 000 411 000 142 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 427 000 967 000 889 000 991 000 886 000 411 000 142 000
Sum egenkapital
1 629 000 1 169 000 1 091 000 1 192 000 1 088 000 613 000 344 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
165 000 33 000 6 000 20 000 38 000 78 000 54 000
Skyldig offentlige avgifter
112 000 45 000 20 000 32 000 19 000 122 000 17 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 34 000
Sum kortsiktig gjeld
277 000 78 000 26 000 52 000 57 000 200 000 106 000
Sum gjeld
277 000 78 000 26 000 52 000 57 000 200 000 106 000
Sum egenkapital og gjeld
1 906 000 1 247 000 1 117 000 1 244 000 1 145 000 813 000 449 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0