Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
12 000 946 000 1 624 000 1 133 000 724 000 646 000 672 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
12 000 946 000 1 624 000 1 133 000 724 000 646 000 672 000
Varekostnad
0 -259 000 -576 000 -340 000 -147 000 -55 000 -288 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-147 000 -733 000 -449 000 -617 000 -413 000 -418 000 -184 000
Avskrivninger
-10 000 -7 000 0 -10 000 -14 000 -14 000 -4 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-98 000 -132 000 -144 000 -66 000 -112 000 -193 000 -67 000
Sum driftskostnader
-255 000 -1 131 000 -1 169 000 -1 033 000 -686 000 -680 000 -543 000
Driftsresultat
-242 000 -185 000 455 000 100 000 39 000 -34 000 129 000
Sum finansinntekter
0 1 000 1 000 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-242 000 -185 000 456 000 101 000 39 000 -33 000 130 000
Skattekostnad
0 0 -123 000 -28 000 -11 000 9 000 -34 000
Ordinært resultat
-242 000 -185 000 333 000 72 000 28 000 -24 000 96 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-242 000 -185 000 333 000 72 000 28 000 -24 000 96 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 333 000 69 000 0 0 80 000
Overført til/fra egenkapital
-242 000 -185 000 0 3 000 28 000 -24 000 16 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 1 000 7 000 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 1 000 7 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
17 000 28 000 0 0 10 000 24 000 38 000
Varige driftsmidler
17 000 28 000 0 0 10 000 24 000 38 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
17 000 28 000 0 0 11 000 31 000 38 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 245 000 427 000 340 000 198 000 12 000 141 000
Andre fordringer
11 000 0 0 0 0 1 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
11 000 245 000 427 000 340 000 198 000 13 000 141 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
389 000 474 000 595 000 97 000 166 000 202 000 184 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
400 000 720 000 1 022 000 437 000 364 000 215 000 325 000
Sum eiendeler
417 000 747 000 1 022 000 437 000 375 000 246 000 363 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
-403 000 -161 000 23 000 23 000 20 000 -8 000 16 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-403 000 -161 000 23 000 23 000 20 000 -8 000 16 000
Sum egenkapital
-303 000 -61 000 123 000 123 000 120 000 92 000 116 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 2 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 2 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 2 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 333 000 69 000 0 0 80 000
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
38 000 61 000 125 000 0 14 000 4 000 46 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 5 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
2 000 66 000 155 000 144 000 91 000 6 000 60 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
681 000 681 000 619 000 170 000 145 000 144 000 139 000
Sum kortsiktig gjeld
721 000 808 000 899 000 314 000 255 000 154 000 244 000
Sum gjeld
721 000 808 000 899 000 314 000 255 000 154 000 246 000
Sum egenkapital og gjeld
417 000 747 000 1 022 000 437 000 375 000 246 000 363 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0