Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
2 776 000 3 130 000 2 267 000 1 909 000 291 000
Andre driftsinntekter
8 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
2 784 000 3 130 000 2 267 000 1 909 000 291 000
Varekostnad
-998 000 -1 407 000 -963 000 -1 025 000 -195 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-846 000 -959 000 -900 000 -540 000 -125 000
Avskrivninger
-149 000 -142 000 -7 000 0 -1 000
Nedskrivninger
0 0 -149 000 -56 000 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-673 000 -707 000 -707 000 -480 000 -88 000
Sum driftskostnader
-2 666 000 -3 215 000 -2 726 000 -2 101 000 -409 000
Driftsresultat
118 000 -85 000 -458 000 -192 000 -117 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-57 000 -60 000 -56 000 -21 000 0
Resultat før skatt
61 000 -144 000 -514 000 -213 000 -117 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0
Ordinært resultat
61 000 -144 000 -514 000 -213 000 -117 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
61 000 -144 000 -514 000 -213 000 -117 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
61 000 -144 000 514 000 213 000 117 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
237 000 357 000 499 000 654 000 67 000
Varige driftsmidler
237 000 357 000 499 000 654 000 67 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
237 000 357 000 499 000 654 000 67 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
34 000 48 000 86 000 70 000 16 000
Varebeholdning
34 000 48 000 86 000 70 000 16 000
Kundefordringer
34 000 11 000 20 000 99 000 45 000
Andre fordringer
42 000 58 000 28 000 17 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
76 000 68 000 48 000 116 000 45 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
31 000 30 000 111 000 71 000 79 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
141 000 146 000 245 000 256 000 139 000
Sum eiendeler
378 000 503 000 744 000 910 000 206 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
-927 000 -988 000 -844 000 -329 000 -117 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-927 000 -988 000 -844 000 -329 000 -117 000
Sum egenkapital
-827 000 -888 000 -744 000 -229 000 -17 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
699 000 812 000 757 000 527 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
699 000 812 000 757 000 527 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
699 000 812 000 757 000 527 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
109 000 84 000 0 133 000 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
182 000 187 000 375 000 289 000 67 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
70 000 74 000 76 000 2 000 21 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
144 000 233 000 280 000 188 000 135 000
Sum kortsiktig gjeld
505 000 579 000 731 000 613 000 223 000
Sum gjeld
1 204 000 1 391 000 1 488 000 1 140 000 223 000
Sum egenkapital og gjeld
378 000 503 000 744 000 910 000 206 000
Pant
0 0 0 0 0