Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
3 540 000 3 492 000 2 776 000 3 130 000 2 267 000 1 909 000 291 000
Andre driftsinntekter
0 0 8 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
3 540 000 3 492 000 2 784 000 3 130 000 2 267 000 1 909 000 291 000
Varekostnad
-1 508 000 -1 310 000 -998 000 -1 407 000 -963 000 -1 025 000 -195 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-759 000 -1 067 000 -846 000 -959 000 -900 000 -540 000 -125 000
Avskrivninger
-100 000 -147 000 -149 000 -142 000 -7 000 0 -1 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 -149 000 -56 000 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 232 000 -746 000 -673 000 -707 000 -707 000 -480 000 -88 000
Sum driftskostnader
-3 599 000 -3 270 000 -2 666 000 -3 215 000 -2 726 000 -2 101 000 -409 000
Driftsresultat
-59 000 222 000 118 000 -85 000 -458 000 -192 000 -117 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-45 000 -48 000 -57 000 -60 000 -56 000 -21 000 0
Resultat før skatt
-104 000 175 000 61 000 -144 000 -514 000 -213 000 -117 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-104 000 175 000 61 000 -144 000 -514 000 -213 000 -117 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-104 000 175 000 61 000 -144 000 -514 000 -213 000 -117 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 175 000 61 000 -144 000 514 000 213 000 117 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
112 000 90 000 237 000 357 000 499 000 654 000 67 000
Varige driftsmidler
112 000 90 000 237 000 357 000 499 000 654 000 67 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
112 000 90 000 237 000 357 000 499 000 654 000 67 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
239 000 86 000 34 000 48 000 86 000 70 000 16 000
Varebeholdning
239 000 86 000 34 000 48 000 86 000 70 000 16 000
Kundefordringer
50 000 119 000 34 000 11 000 20 000 99 000 45 000
Andre fordringer
62 000 44 000 42 000 58 000 28 000 17 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
112 000 163 000 76 000 68 000 48 000 116 000 45 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
4 000 56 000 31 000 30 000 111 000 71 000 79 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
355 000 305 000 141 000 146 000 245 000 256 000 139 000
Sum eiendeler
467 000 394 000 378 000 503 000 744 000 910 000 206 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 -752 000 -927 000 -988 000 -844 000 -329 000 -117 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-856 000 -752 000 -927 000 -988 000 -844 000 -329 000 -117 000
Sum egenkapital
-756 000 -652 000 -827 000 -888 000 -744 000 -229 000 -17 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
450 000 578 000 699 000 812 000 757 000 527 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
450 000 578 000 699 000 812 000 757 000 527 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
450 000 578 000 699 000 812 000 757 000 527 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
137 000 32 000 109 000 84 000 0 133 000 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
454 000 153 000 182 000 187 000 375 000 289 000 67 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
62 000 110 000 70 000 74 000 76 000 2 000 21 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
119 000 173 000 144 000 233 000 280 000 188 000 135 000
Sum kortsiktig gjeld
773 000 468 000 505 000 579 000 731 000 613 000 223 000
Sum gjeld
1 223 000 1 046 000 1 204 000 1 391 000 1 488 000 1 140 000 223 000
Sum egenkapital og gjeld
467 000 394 000 378 000 503 000 744 000 910 000 206 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0