Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
300 000 300 000 248 000 216 000 216 000 162 000 0
Sum driftsinntekter
300 000 300 000 248 000 216 000 216 000 162 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 -2 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-53 000 -52 000 -52 000 -52 000 -52 000 -52 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-99 000 -37 000 -34 000 -21 000 -20 000 -40 000 -21 000
Sum driftskostnader
-152 000 -89 000 -86 000 -73 000 -72 000 -94 000 -21 000
Driftsresultat
149 000 211 000 162 000 143 000 144 000 68 000 -21 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-72 000 -61 000 -73 000 -84 000 -78 000 -77 000 -20 000
Resultat før skatt
77 000 150 000 90 000 60 000 67 000 -9 000 -40 000
Skattekostnad
-21 000 -40 000 -24 000 -16 000 -2 000 0 0
Ordinært resultat
55 000 110 000 65 000 43 000 64 000 -9 000 -40 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
55 000 110 000 65 000 43 000 64 000 -9 000 -40 000
Utbytte
-50 000 -100 000 -100 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
5 000 10 000 -35 000 43 000 16 000 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
1 278 000 1 236 000 1 288 000 1 340 000 1 391 000 1 443 000 1 495 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
1 278 000 1 236 000 1 288 000 1 340 000 1 391 000 1 443 000 1 495 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
250 000 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
250 000 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 528 000 1 236 000 1 288 000 1 340 000 1 391 000 1 443 000 1 495 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
48 000 116 000 190 000 150 000 102 000 46 000 56 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
48 000 116 000 190 000 150 000 102 000 46 000 56 000
Sum eiendeler
1 576 000 1 352 000 1 478 000 1 489 000 1 493 000 1 490 000 1 552 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 101 000
Annen egenkapital
40 000 34 000 25 000 59 000 16 000 0 -40 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
40 000 34 000 25 000 59 000 16 000 -48 000 -40 000
Sum egenkapital
140 000 134 000 125 000 159 000 116 000 52 000 61 000
SumAvsetnForpl
0 2 000 6 000 9 000 2 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 2 000 6 000 9 000 2 000 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 357 000 1 065 000 1 178 000 1 273 000 1 343 000 1 412 000 1 479 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 357 000 1 065 000 1 178 000 1 273 000 1 343 000 1 412 000 1 479 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 357 000 1 067 000 1 184 000 1 282 000 1 345 000 1 412 000 1 479 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 -4 000 9 000
Betalbar skatt
23 000 44 000 27 000 10 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
50 000 100 000 100 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
6 000 6 000 43 000 39 000 32 000 30 000 3 000
Sum kortsiktig gjeld
79 000 150 000 170 000 49 000 32 000 26 000 12 000
Sum gjeld
1 436 000 1 217 000 1 354 000 1 331 000 1 377 000 1 438 000 1 491 000
Sum egenkapital og gjeld
1 576 000 1 352 000 1 478 000 1 489 000 1 493 000 1 490 000 1 552 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0