Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
315 000 315 000 315 000 304 000 300 000 150 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
315 000 315 000 315 000 304 000 300 000 150 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 4 000 0 0 -37 000 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-82 000 -52 000 -88 000 -116 000 -68 000 -75 000 -8 000
Sum driftskostnader
-82 000 -52 000 -84 000 -116 000 -68 000 -112 000 -8 000
Driftsresultat
233 000 263 000 231 000 188 000 232 000 37 000 -8 000
Sum finansinntekter
0 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000
Sum finansutgifter
-155 000 -180 000 -217 000 -245 000 -240 000 -215 000 0
Resultat før skatt
77 000 84 000 15 000 -56 000 -8 000 -177 000 -7 000
Skattekostnad
-20 000 -26 000 -4 000 13 000 2 000 50 000 5 000
Ordinært resultat
57 000 58 000 10 000 -43 000 -6 000 -127 000 -2 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
57 000 58 000 10 000 -43 000 -6 000 -127 000 -2 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
19 000 40 000 65 000 70 000 57 000 54 000 5 000
Immatrielle midler
19 000 40 000 65 000 70 000 57 000 54 000 5 000
Eiendomer
4 173 000 4 173 000 4 173 000 4 173 000 4 173 000 4 173 000 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
4 173 000 4 173 000 4 173 000 4 173 000 4 173 000 4 173 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
4 193 000 4 213 000 4 239 000 4 243 000 4 230 000 4 228 000 5 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
71 000 71 000 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
71 000 71 000 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
6 000 58 000 138 000 211 000 91 000 56 000 806 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
77 000 129 000 138 000 211 000 91 000 56 000 806 000
Sum eiendeler
4 270 000 4 342 000 4 377 000 4 454 000 4 321 000 4 284 000 811 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 270 000 1 270 000 1 270 000 1 020 000 1 020 000 1 020 000 800 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-53 000 -110 000 -168 000 -178 000 -135 000 -130 000 -2 000
Sum egenkapital
1 217 000 1 160 000 1 102 000 842 000 885 000 890 000 798 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
3 015 000 3 117 000 3 200 000 3 268 000 3 299 000 3 299 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
3 015 000 3 117 000 3 200 000 3 268 000 3 299 000 3 299 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
3 015 000 3 117 000 3 200 000 3 268 000 3 299 000 3 299 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
4 000 0 33 000 63 000 63 000 63 000 13 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 1 000 1 000 1 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
34 000 65 000 42 000 282 000 74 000 30 000 0
Sum kortsiktig gjeld
38 000 65 000 75 000 345 000 138 000 94 000 13 000
Sum gjeld
3 053 000 3 182 000 3 275 000 3 613 000 3 437 000 3 393 000 13 000
Sum egenkapital og gjeld
4 270 000 4 342 000 4 377 000 4 454 000 4 321 000 4 284 000 811 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0