Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
1 518 000 953 000 1 669 000 1 139 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0
Sum driftsinntekter
1 518 000 953 000 1 669 000 1 139 000
Varekostnad
-686 000 -578 000 -461 000 -567 000
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-185 000 -134 000 -251 000 -60 000
Sum driftskostnader
-871 000 -712 000 -712 000 -627 000
Driftsresultat
647 000 241 000 957 000 512 000
Sum finansinntekter
2 000 0 0 0
Sum finansutgifter
0 -3 000 -1 000 0
Resultat før skatt
649 000 239 000 956 000 512 000
Skattekostnad
-175 000 -67 000 -268 000 -142 000
Ordinært resultat
474 000 172 000 688 000 370 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
474 000 172 000 688 000 370 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-26 000 172 000 688 000 370 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
957 000 957 000 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
957 000 957 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
957 000 957 000 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
230 000 255 000 306 000 363 000
Varebeholdning
230 000 255 000 306 000 363 000
Kundefordringer
11 000 9 000 17 000 829 000
Andre fordringer
0 3 000 960 000 73 000
Konsernfordringer
0 0 233 000 0
Sum Fordringer
11 000 12 000 1 210 000 901 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
694 000 625 000 60 000 113 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
936 000 892 000 1 577 000 1 378 000
Sum eiendeler
1 892 000 1 849 000 1 577 000 1 378 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
107 000 107 000 107 000 107 000
Annen egenkapital
1 204 000 1 230 000 1 058 000 370 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 204 000 1 230 000 1 058 000 370 000
Sum egenkapital
1 310 000 1 337 000 1 165 000 477 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 5 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 5 000
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 5 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
40 000 80 000 47 000 0
Betalbar skatt
175 000 67 000 273 000 138 000
Skyldig offentlige avgifter
127 000 133 000 92 000 0
Kortsiktig konserngjeld
236 000 232 000 0 759 000
Utbyttegjeld
500 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
4 000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
582 000 512 000 412 000 896 000
Sum gjeld
582 000 512 000 412 000 901 000
Sum egenkapital og gjeld
1 892 000 1 849 000 1 577 000 1 378 000
Pant
0 0 0 0