Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
1 486 000 1 203 000 1 518 000 953 000 1 669 000 1 139 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
1 486 000 1 203 000 1 518 000 953 000 1 669 000 1 139 000
Varekostnad
-713 000 -247 000 -686 000 -578 000 -461 000 -567 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-159 000 -213 000 -185 000 -134 000 -251 000 -60 000
Sum driftskostnader
-872 000 -460 000 -871 000 -712 000 -712 000 -627 000
Driftsresultat
613 000 744 000 647 000 241 000 957 000 512 000
Sum finansinntekter
0 0 2 000 0 0 0
Sum finansutgifter
0 -1 000 0 -3 000 -1 000 0
Resultat før skatt
613 000 743 000 649 000 239 000 956 000 512 000
Skattekostnad
-153 000 -201 000 -175 000 -67 000 -268 000 -142 000
Ordinært resultat
460 000 543 000 474 000 172 000 688 000 370 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
460 000 543 000 474 000 172 000 688 000 370 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
460 000 -507 000 -26 000 172 000 688 000 370 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
1 157 000 1 157 000 957 000 957 000 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 157 000 1 157 000 957 000 957 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 157 000 1 157 000 957 000 957 000 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
109 000 122 000 230 000 255 000 306 000 363 000
Varebeholdning
109 000 122 000 230 000 255 000 306 000 363 000
Kundefordringer
327 000 22 000 11 000 9 000 17 000 829 000
Andre fordringer
10 000 13 000 0 3 000 960 000 73 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 233 000 0
Sum Fordringer
338 000 34 000 11 000 12 000 1 210 000 901 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
69 000 55 000 694 000 625 000 60 000 113 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
517 000 211 000 936 000 892 000 1 577 000 1 378 000
Sum eiendeler
1 673 000 1 368 000 1 892 000 1 849 000 1 577 000 1 378 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000
Annen egenkapital
1 156 000 696 000 1 204 000 1 230 000 1 058 000 370 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 156 000 696 000 1 204 000 1 230 000 1 058 000 370 000
Sum egenkapital
1 263 000 803 000 1 310 000 1 337 000 1 165 000 477 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 5 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 5 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 5 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
1 000 0 40 000 80 000 47 000 0
Betalbar skatt
153 000 201 000 175 000 67 000 273 000 138 000
Skyldig offentlige avgifter
0 111 000 127 000 133 000 92 000 0
Kortsiktig konserngjeld
256 000 253 000 236 000 232 000 0 759 000
Utbyttegjeld
0 1 050 000 500 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 4 000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
410 000 565 000 582 000 512 000 412 000 896 000
Sum gjeld
410 000 565 000 582 000 512 000 412 000 901 000
Sum egenkapital og gjeld
1 673 000 1 368 000 1 892 000 1 849 000 1 577 000 1 378 000
Pant
0 0 0 0 0 0