Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
594 000 576 000 537 000 582 000 530 000 573 000
Sum driftsinntekter
594 000 576 000 537 000 582 000 530 000 573 000
Varekostnad
0 0 0 -15 000 -13 000 -9 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -11 000 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-512 000 -523 000 -522 000 -451 000 -627 000 -355 000
Sum driftskostnader
-558 000 -569 000 -568 000 -512 000 -651 000 -364 000
Driftsresultat
37 000 8 000 -31 000 71 000 -121 000 209 000
Sum finansinntekter
1 000 2 000 3 000 3 000 2 000 1 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
38 000 10 000 -28 000 74 000 -119 000 210 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
38 000 10 000 -28 000 74 000 -119 000 210 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
38 000 10 000 -28 000 74 000 -119 000 210 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
38 000 10 000 -28 000 74 000 -119 000 210 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
26 000 2 000 0 0 0 2 000
Andre fordringer
10 000 6 000 8 000 16 000 7 000 11 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
36 000 9 000 8 000 16 000 7 000 13 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
225 000 242 000 209 000 211 000 129 000 241 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
260 000 251 000 217 000 227 000 135 000 254 000
Sum eiendeler
260 000 251 000 217 000 227 000 135 000 254 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
185 000 147 000 137 000 165 000 91 000 210 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
185 000 147 000 137 000 165 000 91 000 210 000
Sum egenkapital
185 000 147 000 137 000 165 000 91 000 210 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
54 000 57 000 27 000 20 000 28 000 26 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
21 000 47 000 53 000 42 000 16 000 18 000
Sum kortsiktig gjeld
75 000 103 000 80 000 62 000 44 000 44 000
Sum gjeld
75 000 103 000 80 000 62 000 44 000 44 000
Sum egenkapital og gjeld
260 000 251 000 217 000 227 000 135 000 254 000
Pant
0 0 0 0 0 0