Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
0 0 0 0
Andre driftsinntekter
537 000 582 000 530 000 573 000
Sum driftsinntekter
537 000 582 000 530 000 573 000
Varekostnad
0 -15 000 -13 000 -9 000
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
-46 000 -46 000 -11 000 0
Avskrivninger
0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-522 000 -451 000 -627 000 -355 000
Sum driftskostnader
-568 000 -512 000 -651 000 -364 000
Driftsresultat
-31 000 71 000 -121 000 209 000
Sum finansinntekter
3 000 3 000 2 000 1 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0
Resultat før skatt
-28 000 74 000 -119 000 210 000
Skattekostnad
0 0 0 0
Ordinært resultat
-28 000 74 000 -119 000 210 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
-28 000 74 000 -119 000 210 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-28 000 74 000 -119 000 210 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 2 000
Andre fordringer
8 000 16 000 7 000 11 000
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
8 000 16 000 7 000 13 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
209 000 211 000 129 000 241 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
217 000 227 000 135 000 254 000
Sum eiendeler
217 000 227 000 135 000 254 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0
Annen egenkapital
137 000 165 000 91 000 210 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
137 000 165 000 91 000 210 000
Sum egenkapital
137 000 165 000 91 000 210 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
27 000 20 000 28 000 26 000
Betalbar skatt
0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
53 000 42 000 16 000 18 000
Sum kortsiktig gjeld
80 000 62 000 44 000 44 000
Sum gjeld
80 000 62 000 44 000 44 000
Sum egenkapital og gjeld
217 000 227 000 135 000 254 000
Pant
0 0 0 0