Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
5 264 000 4 994 000 4 733 000 3 725 000 2 590 000 1 687 000
Andre driftsinntekter
39 000 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
5 303 000 4 994 000 4 733 000 3 725 000 2 590 000 1 687 000
Varekostnad
-3 461 000 -2 686 000 -2 027 000 -1 811 000 -1 112 000 -594 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-1 406 000 -1 936 000 -2 045 000 -1 424 000 -1 173 000 -620 000
Avskrivninger
-90 000 -110 000 -110 000 -46 000 -37 000 -20 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-449 000 -427 000 -473 000 -288 000 -260 000 -141 000
Sum driftskostnader
-5 406 000 -5 159 000 -4 655 000 -3 569 000 -2 582 000 -1 375 000
Driftsresultat
-103 000 -165 000 78 000 155 000 8 000 312 000
Sum finansinntekter
1 000 1 000 3 000 3 000 5 000 3 000
Sum finansutgifter
-5 000 -7 000 -10 000 -4 000 -1 000 0
Resultat før skatt
-108 000 -171 000 72 000 153 000 12 000 315 000
Skattekostnad
24 000 43 000 -22 000 -42 000 -6 000 -85 000
Ordinært resultat
-84 000 -129 000 50 000 111 000 6 000 230 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-84 000 -129 000 50 000 111 000 6 000 230 000
Utbytte
0 -125 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-84 000 -254 000 50 000 111 000 6 000 230 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
59 000 35 000 0 0 0 0
Immatrielle midler
59 000 35 000 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
137 000 227 000 337 000 447 000 146 000 151 000
Varige driftsmidler
137 000 227 000 337 000 447 000 146 000 151 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
36 000 45 000 0 0 0 13 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
36 000 45 000 0 0 0 13 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
231 000 307 000 337 000 447 000 146 000 164 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
155 000 495 000 431 000 160 000 40 000 93 000
Andre fordringer
97 000 144 000 135 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
252 000 639 000 566 000 160 000 40 000 93 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
332 000 460 000 336 000 348 000 326 000 360 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
584 000 1 099 000 902 000 508 000 366 000 452 000
Sum eiendeler
816 000 1 406 000 1 239 000 955 000 512 000 616 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
59 000 143 000 396 000 227 000 116 000 230 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
59 000 143 000 396 000 227 000 116 000 230 000
Sum egenkapital
159 000 243 000 496 000 327 000 216 000 330 000
SumAvsetnForpl
0 0 8 000 17 000 3 000 4 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 8 000 17 000 3 000 4 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 217 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 217 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
93 000 136 000 178 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
93 000 136 000 186 000 234 000 3 000 4 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
324 000 457 000 97 000 140 000 80 000 51 000
Betalbar skatt
0 0 32 000 28 000 7 000 81 000
Skyldig offentlige avgifter
35 000 235 000 233 000 97 000 95 000 101 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 125 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
204 000 210 000 196 000 129 000 111 000 49 000
Sum kortsiktig gjeld
564 000 1 027 000 557 000 394 000 294 000 282 000
Sum gjeld
657 000 1 163 000 743 000 628 000 297 000 286 000
Sum egenkapital og gjeld
816 000 1 406 000 1 239 000 955 000 512 000 616 000
Pant
0 0 0 0 0 0