Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
0 422 000 395 000 401 000 344 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 422 000 395 000 401 000 344 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-13 000 -152 000 -287 000 -402 000 -199 000 0
Avskrivninger
0 0 -13 000 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 -13 000 0 0 0
Andre driftskostnader
-27 000 -258 000 -142 000 -100 000 -141 000 0
Sum driftskostnader
-40 000 -410 000 -455 000 -502 000 -340 000 0
Driftsresultat
-40 000 12 000 -59 000 -101 000 4 000 0
Sum finansinntekter
12 000 20 000 105 000 483 000 30 000 1 000
Sum finansutgifter
0 -2 000 -92 000 -10 000 87 000 -136 000
Resultat før skatt
-28 000 30 000 -46 000 371 000 121 000 -135 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-28 000 30 000 -46 000 371 000 121 000 -135 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-28 000 30 000 -46 000 371 000 121 000 -135 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-28 000 30 000 -46 000 357 000 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 25 000 6 000 0
Andre fordringer
100 000 363 000 380 000 324 000 91 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
100 000 363 000 380 000 349 000 97 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
936 000 420 000 290 000 1 140 000 852 000 528 000
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
936 000 420 000 290 000 1 140 000 852 000 528 000
Kasse / Bank / Post
393 000 96 000 1 849 000 83 000 40 000 14 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 429 000 879 000 2 519 000 1 573 000 990 000 542 000
Sum eiendeler
1 429 000 879 000 2 519 000 1 573 000 990 000 542 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000
Annen egenkapital
313 000 340 000 311 000 357 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
313 000 340 000 311 000 357 000 -14 000 -135 000
Sum egenkapital
653 000 680 000 651 000 697 000 326 000 205 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 4 000 56 000 5 000 2 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 6 000 62 000 91 000 55 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
777 000 188 000 1 750 000 780 000 607 000 338 000
Sum kortsiktig gjeld
777 000 199 000 1 868 000 876 000 664 000 338 000
Sum gjeld
777 000 199 000 1 868 000 876 000 664 000 338 000
Sum egenkapital og gjeld
1 429 000 879 000 2 519 000 1 573 000 990 000 542 000
Pant
0 0 0 0 0 0