Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-37 000 -52 000 -65 000 -42 000 -42 000 -7 000
Sum driftskostnader
-37 000 -52 000 -65 000 -42 000 -42 000 -7 000
Driftsresultat
-37 000 -52 000 -65 000 -42 000 -42 000 -7 000
Sum finansinntekter
77 000 405 000 376 000 314 000 369 000 159 000
Sum finansutgifter
-100 000 0 -4 000 0 -4 000 -4 000
Resultat før skatt
-60 000 354 000 307 000 271 000 322 000 148 000
Skattekostnad
0 -5 000 5 000 -32 000 -90 000 -45 000
Ordinært resultat
-60 000 348 000 312 000 240 000 232 000 102 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-60 000 348 000 312 000 240 000 232 000 102 000
Utbytte
0 -1 000 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-60 000 -652 000 312 000 240 000 232 000 102 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 5 000 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 5 000 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 5 000 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 3 376 000 2 193 000 3 028 000
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
5 639 000 5 691 000 3 926 000 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
5 639 000 5 691 000 3 926 000 3 376 000 2 193 000 3 028 000
Kasse / Bank / Post
251 000 1 259 000 2 672 000 2 944 000 4 742 000 3 616 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
5 890 000 6 950 000 6 597 000 6 320 000 6 934 000 6 644 000
Sum eiendeler
5 890 000 6 950 000 6 602 000 6 320 000 6 934 000 6 644 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 886 000
Annen egenkapital
5 784 000 5 844 000 6 496 000 6 184 000 5 944 000 5 712 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
5 784 000 5 844 000 6 496 000 6 184 000 5 944 000 5 712 000
Sum egenkapital
5 884 000 5 944 000 6 596 000 6 284 000 6 044 000 6 598 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 5 000 8 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 5 000 8 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 5 000 8 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 36 000 93 000 38 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 1 000 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
6 000 6 000 7 000 0 792 000 0
Sum kortsiktig gjeld
6 000 1 006 000 7 000 36 000 885 000 38 000
Sum gjeld
6 000 1 006 000 7 000 36 000 890 000 46 000
Sum egenkapital og gjeld
5 890 000 6 950 000 6 602 000 6 320 000 6 934 000 6 644 000
Pant
0 0 0 0 0 0