Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-65 000 -42 000 -42 000 -7 000
Sum driftskostnader
-65 000 -42 000 -42 000 -7 000
Driftsresultat
-65 000 -42 000 -42 000 -7 000
Sum finansinntekter
376 000 314 000 369 000 159 000
Sum finansutgifter
-4 000 0 -4 000 -4 000
Resultat før skatt
307 000 271 000 322 000 148 000
Skattekostnad
5 000 -32 000 -90 000 -45 000
Ordinært resultat
312 000 240 000 232 000 102 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
312 000 240 000 232 000 102 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
312 000 240 000 232 000 102 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
5 000 0 0 0
Immatrielle midler
5 000 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
5 000 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 3 376 000 2 193 000 3 028 000
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
3 926 000 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
3 926 000 3 376 000 2 193 000 3 028 000
Kasse / Bank / Post
2 672 000 2 944 000 4 742 000 3 616 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
6 597 000 6 320 000 6 934 000 6 644 000
Sum eiendeler
6 602 000 6 320 000 6 934 000 6 644 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 886 000
Annen egenkapital
6 496 000 6 184 000 5 944 000 5 712 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
6 496 000 6 184 000 5 944 000 5 712 000
Sum egenkapital
6 596 000 6 284 000 6 044 000 6 598 000
SumAvsetnForpl
0 0 5 000 8 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 5 000 8 000
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 5 000 8 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0
Betalbar skatt
0 36 000 93 000 38 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
7 000 0 792 000 0
Sum kortsiktig gjeld
7 000 36 000 885 000 38 000
Sum gjeld
7 000 36 000 890 000 46 000
Sum egenkapital og gjeld
6 602 000 6 320 000 6 934 000 6 644 000
Pant
0 0 0 0