Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
557 000 473 000 144 000 319 000 151 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 20 000 98 000 30 000 0
Sum driftsinntekter
557 000 473 000 163 000 417 000 181 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-273 000 -275 000 7 000 -374 000 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-255 000 -288 000 -218 000 -236 000 -238 000 0
Sum driftskostnader
-528 000 -563 000 -211 000 -610 000 -238 000 0
Driftsresultat
28 000 -90 000 -47 000 -192 000 -58 000 0
Sum finansinntekter
616 000 128 000 410 000 0 1 000 0
Sum finansutgifter
-16 000 -22 000 -29 000 -2 000 0 -1 000
Resultat før skatt
629 000 17 000 334 000 -193 000 -57 000 -1 000
Skattekostnad
0 0 -69 000 51 000 19 000 0
Ordinært resultat
629 000 17 000 265 000 -143 000 -39 000 -1 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
629 000 17 000 265 000 -143 000 -39 000 -1 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
629 000 17 000 83 000 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 69 000 19 000 0
Immatrielle midler
0 0 0 69 000 19 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
747 000 833 000 854 000 689 000 299 000 299 000
ObligAndFordringer
0 0 0 24 000 24 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
747 000 833 000 854 000 713 000 323 000 299 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
747 000 833 000 854 000 783 000 341 000 299 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
9 000 42 000 10 000 20 000 0 0
Andre fordringer
0 0 4 000 0 2 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
9 000 42 000 14 000 20 000 2 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
373 000 32 000 154 000 62 000 42 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
382 000 74 000 168 000 82 000 44 000 0
Sum eiendeler
1 129 000 907 000 1 022 000 865 000 385 000 299 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
101 000 101 000 101 000 101 000 101 000 101 000
Annen egenkapital
729 000 100 000 83 000 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
729 000 100 000 83 000 -181 000 -39 000 0
Sum egenkapital
830 000 201 000 184 000 -80 000 62 000 101 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
250 000 644 000 772 000 965 000 315 000 198 000
Sum langsiktig gjeld
250 000 644 000 772 000 965 000 315 000 198 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
1 000 14 000 0 2 000 1 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
22 000 20 000 10 000 39 000 8 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
26 000 28 000 56 000 -61 000 0 1 000
Sum kortsiktig gjeld
49 000 61 000 66 000 -20 000 8 000 1 000
Sum gjeld
299 000 705 000 838 000 945 000 323 000 199 000
Sum egenkapital og gjeld
1 129 000 907 000 1 022 000 865 000 385 000 299 000
Pant
0 0 0 0 0 0