Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
144 000 319 000 151 000 0
Andre driftsinntekter
20 000 98 000 30 000 0
Sum driftsinntekter
163 000 417 000 181 000 0
Varekostnad
0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
7 000 -374 000 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-218 000 -236 000 -238 000 0
Sum driftskostnader
-211 000 -610 000 -238 000 0
Driftsresultat
-47 000 -192 000 -58 000 0
Sum finansinntekter
410 000 0 1 000 0
Sum finansutgifter
-29 000 -2 000 0 -1 000
Resultat før skatt
334 000 -193 000 -57 000 -1 000
Skattekostnad
-69 000 51 000 19 000 0
Ordinært resultat
265 000 -143 000 -39 000 -1 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
265 000 -143 000 -39 000 -1 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
83 000 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 69 000 19 000 0
Immatrielle midler
0 69 000 19 000 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
854 000 689 000 299 000 299 000
ObligAndFordringer
0 24 000 24 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
854 000 713 000 323 000 299 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
854 000 783 000 341 000 299 000
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0
Kundefordringer
10 000 20 000 0 0
Andre fordringer
4 000 0 2 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
14 000 20 000 2 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
154 000 62 000 42 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
168 000 82 000 44 000 0
Sum eiendeler
1 022 000 865 000 385 000 299 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
101 000 101 000 101 000 101 000
Annen egenkapital
83 000 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
83 000 -181 000 -39 000 0
Sum egenkapital
184 000 -80 000 62 000 101 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
772 000 965 000 315 000 198 000
Sum langsiktig gjeld
772 000 965 000 315 000 198 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 2 000 1 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
10 000 39 000 8 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
56 000 -61 000 0 1 000
Sum kortsiktig gjeld
66 000 -20 000 8 000 1 000
Sum gjeld
838 000 945 000 323 000 199 000
Sum egenkapital og gjeld
1 022 000 865 000 385 000 299 000
Pant
0 0 0 0