Resultatregnskap 2011
Salgsinntekter
427 000
Andre driftsinntekter
0
Sum driftsinntekter
427 000
Varekostnad
0
Beholdningsendring
0
Lønnskostnader
-450 000
Avskrivninger
0
Nedskrivninger
0
Tapte fordringer
0
Andre driftskostnader
-12 000
Sum driftskostnader
-462 000
Driftsresultat
-35 000
Sum finansinntekter
0
Sum finansutgifter
0
Resultat før skatt
-35 000
Skattekostnad
10 000
Ordinært resultat
-24 000
Ekstraordinære inntekter
0
Ekstraordinære utgifter
0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0
Årsresultat
-24 000
Utbytte
0
Konsernbidrag
0
Overført til/fra egenkapital
0
Balanseregnskap 2011
Goodwill
0
Forskning
0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0
Skattefordel
10 000
Immatrielle midler
10 000
Eiendomer
0
Maskiner og anlegg
0
Skip, rigger, fly mm.
0
Driftsløsøre
0
Varige driftsmidler
0
Investering i datterselskap
0
Investering i samme konsern
0
Lån til selskap i samme konsern
0
Investering i tilknyttet selskap
0
Lån til tilknyttet selskap
0
InvesteringAksjerAndeler
0
ObligAndFordringer
0
Pensjonsmidler
0
Finansielle annleggsmidler
0
Andre annleggsmidler
0
Annleggsmidler
10 000
LagerRavarer
0
LagerTilvirkedeVarer
0
LagerFerdigeVarer
0
Varebeholdning
0
Kundefordringer
319 000
Andre fordringer
45 000
Konsernfordringer
0
Sum Fordringer
364 000
Aksjer i samme konsern
0
Markedsaksjoner
0
Markedsobligasjoner
0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0
Andre finansielle instrumenter
0
Sum Investeringer
0
Kasse / Bank / Post
3 000
Andre omløpsmidler
0
Omløpsmidler
367 000
Sum eiendeler
377 000
Egne aksjer
0
Sum innskutt egenkapital
0
Annen egenkapital
0
FondVurderingsforskjeller
0
Minority Stake Debt
0
Sum opptjent egenkapital
-24 000
Sum egenkapital
-24 000
SumAvsetnForpl
0
Pensjonsforpliktelser
0
Utsatt skatt
0
Andre avsetninger
0
Sum annen langsiktig gjeld
0
Konvertible lån
0
Obligasjonslån
0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0
Langsiktig konserngjeld
0
Ansvarlig lånekapital
0
Øvrig langsiktig gjeld
0
Sum langsiktig gjeld
0
Skyldig konsernbidrag
0
Avdrag langsiktig gjeld
0
Kortisktige konvertible lån
0
Sertifikatlån
0
Kortsiktig kredittgjeld
0
Kassekreditt
0
Kassekredittgrense
0
Leverandørgjeld
47 000
Betalbar skatt
0
Skyldig offentlige avgifter
201 000
Kortsiktig konserngjeld
0
Utbyttegjeld
0
Annen kortsiktig gjeld
154 000
Sum kortsiktig gjeld
402 000
Sum gjeld
402 000
Sum egenkapital og gjeld
377 000
Pant
0