Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 0 0
Andre driftsinntekter
272 000 598 000 498 000
Sum driftsinntekter
272 000 598 000 498 000
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0
Avskrivninger
0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-117 000 -193 000 -150 000
Sum driftskostnader
-117 000 -193 000 -150 000
Driftsresultat
155 000 405 000 349 000
Sum finansinntekter
0 1 000 2 000
Sum finansutgifter
-587 000 -401 000 -467 000
Resultat før skatt
-432 000 5 000 -117 000
Skattekostnad
117 000 -2 000 34 000
Ordinært resultat
-315 000 2 000 -82 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-315 000 2 000 -82 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
14 000 32 000 34 000
Immatrielle midler
14 000 32 000 34 000
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
14 000 32 000 34 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
15 884 000 9 933 000 9 715 000
Varebeholdning
15 884 000 9 933 000 9 715 000
Kundefordringer
132 000 203 000 311 000
Andre fordringer
923 000 3 000 0
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
1 055 000 206 000 311 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
185 000 373 000 486 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
17 124 000 10 512 000 10 512 000
Sum eiendeler
17 138 000 10 544 000 10 546 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
105 000 105 000 105 000
Annen egenkapital
0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-31 000 -80 000 -82 000
Sum egenkapital
73 000 24 000 22 000
SumAvsetnForpl
0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
10 130 000 10 430 000 10 430 000
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
8 430 000 8 430 000 8 430 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
1 700 000 2 000 000 2 000 000
Sum langsiktig gjeld
10 130 000 10 430 000 10 430 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
3 644 000 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
3 201 000 0 3 000
Betalbar skatt
0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 16 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
89 000 89 000 75 000
Sum kortsiktig gjeld
6 934 000 89 000 94 000
Sum gjeld
17 064 000 10 519 000 10 524 000
Sum egenkapital og gjeld
17 138 000 10 544 000 10 546 000
Pant
0 0 0