Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
358 000 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
1 004 000 1 087 000 272 000 598 000 498 000
Sum driftsinntekter
1 362 000 1 087 000 272 000 598 000 498 000
Varekostnad
-158 000 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0
Avskrivninger
-240 000 -231 000 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-219 000 -195 000 -117 000 -193 000 -150 000
Sum driftskostnader
-617 000 -426 000 -117 000 -193 000 -150 000
Driftsresultat
746 000 661 000 155 000 405 000 349 000
Sum finansinntekter
0 4 000 0 1 000 2 000
Sum finansutgifter
-803 000 -742 000 -587 000 -401 000 -467 000
Resultat før skatt
-57 000 -77 000 -432 000 5 000 -117 000
Skattekostnad
13 000 18 000 117 000 -2 000 34 000
Ordinært resultat
-45 000 -58 000 -315 000 2 000 -82 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-45 000 -58 000 -315 000 2 000 -82 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 32 000 14 000 32 000 34 000
Immatrielle midler
0 32 000 14 000 32 000 34 000
Eiendomer
10 360 000 10 591 000 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
19 000 29 000 0 0 0
Varige driftsmidler
10 379 000 10 620 000 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
10 000 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
10 000 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
10 389 000 10 651 000 14 000 32 000 34 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
8 064 000 7 764 000 15 884 000 9 933 000 9 715 000
Varebeholdning
8 064 000 7 764 000 15 884 000 9 933 000 9 715 000
Kundefordringer
259 000 99 000 132 000 203 000 311 000
Andre fordringer
222 000 53 000 923 000 3 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
480 000 152 000 1 055 000 206 000 311 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
447 000 626 000 185 000 373 000 486 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
8 991 000 8 542 000 17 124 000 10 512 000 10 512 000
Sum eiendeler
19 381 000 19 193 000 17 138 000 10 544 000 10 546 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 105 000 1 105 000 105 000 105 000 105 000
Annen egenkapital
32 000 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
32 000 -90 000 -31 000 -80 000 -82 000
Sum egenkapital
1 136 000 1 015 000 73 000 24 000 22 000
SumAvsetnForpl
11 000 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
11 000 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
17 865 000 17 515 000 10 130 000 10 430 000 10 430 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
16 913 000 16 913 000 8 430 000 8 430 000 8 430 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
951 000 601 000 1 700 000 2 000 000 2 000 000
Sum langsiktig gjeld
17 875 000 17 514 000 10 130 000 10 430 000 10 430 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 3 644 000 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
4 000 419 000 3 201 000 0 3 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
87 000 0 0 0 16 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
277 000 244 000 89 000 89 000 75 000
Sum kortsiktig gjeld
369 000 663 000 6 934 000 89 000 94 000
Sum gjeld
18 244 000 18 177 000 17 064 000 10 519 000 10 524 000
Sum egenkapital og gjeld
19 381 000 19 193 000 17 138 000 10 544 000 10 546 000
Pant
0 0 0 0 0