Resultatregnskap 2012
Salgsinntekter
594 000
Andre driftsinntekter
0
Sum driftsinntekter
594 000
Varekostnad
0
Beholdningsendring
0
Lønnskostnader
0
Avskrivninger
-40 000
Nedskrivninger
0
Tapte fordringer
0
Andre driftskostnader
-134 000
Sum driftskostnader
-174 000
Driftsresultat
419 000
Sum finansinntekter
0
Sum finansutgifter
-1 000
Resultat før skatt
419 000
Skattekostnad
-121 000
Ordinært resultat
298 000
Ekstraordinære inntekter
0
Ekstraordinære utgifter
0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0
Årsresultat
298 000
Utbytte
0
Konsernbidrag
0
Overført til/fra egenkapital
298 000
Balanseregnskap 2012
Goodwill
0
Forskning
0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0
Skattefordel
0
Immatrielle midler
0
Eiendomer
0
Maskiner og anlegg
0
Skip, rigger, fly mm.
0
Driftsløsøre
160 000
Varige driftsmidler
160 000
Investering i datterselskap
0
Investering i samme konsern
0
Lån til selskap i samme konsern
0
Investering i tilknyttet selskap
0
Lån til tilknyttet selskap
0
InvesteringAksjerAndeler
0
ObligAndFordringer
432 000
Pensjonsmidler
0
Finansielle annleggsmidler
432 000
Andre annleggsmidler
0
Annleggsmidler
592 000
LagerRavarer
0
LagerTilvirkedeVarer
0
LagerFerdigeVarer
0
Varebeholdning
0
Kundefordringer
49 000
Andre fordringer
0
Konsernfordringer
0
Sum Fordringer
49 000
Aksjer i samme konsern
0
Markedsaksjoner
0
Markedsobligasjoner
0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0
Andre finansielle instrumenter
0
Sum Investeringer
0
Kasse / Bank / Post
0
Andre omløpsmidler
0
Omløpsmidler
49 000
Sum eiendeler
642 000
Egne aksjer
0
Sum innskutt egenkapital
0
Annen egenkapital
298 000
FondVurderingsforskjeller
0
Minority Stake Debt
0
Sum opptjent egenkapital
298 000
Sum egenkapital
298 000
SumAvsetnForpl
0
Pensjonsforpliktelser
0
Utsatt skatt
0
Andre avsetninger
0
Sum annen langsiktig gjeld
0
Konvertible lån
0
Obligasjonslån
0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0
Langsiktig konserngjeld
0
Ansvarlig lånekapital
0
Øvrig langsiktig gjeld
0
Sum langsiktig gjeld
0
Skyldig konsernbidrag
0
Avdrag langsiktig gjeld
0
Kortisktige konvertible lån
0
Sertifikatlån
0
Kortsiktig kredittgjeld
0
Kassekreditt
0
Kassekredittgrense
0
Leverandørgjeld
120 000
Betalbar skatt
121 000
Skyldig offentlige avgifter
103 000
Kortsiktig konserngjeld
0
Utbyttegjeld
0
Annen kortsiktig gjeld
0
Sum kortsiktig gjeld
344 000
Sum gjeld
344 000
Sum egenkapital og gjeld
642 000
Pant
0