Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
159 042 000 61 672 000 32 204 000
Andre driftsinntekter
0 0 0
Sum driftsinntekter
159 042 000 61 672 000 32 204 000
Varekostnad
-10 577 000 -10 931 000 -2 285 000
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-105 947 000 -33 192 000 -19 841 000
Avskrivninger
-89 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-32 008 000 -11 962 000 -8 947 000
Sum driftskostnader
-148 621 000 -56 085 000 -31 073 000
Driftsresultat
10 421 000 5 587 000 1 131 000
Sum finansinntekter
6 000 5 000 3 000
Sum finansutgifter
-103 000 0 -4 000
Resultat før skatt
10 324 000 5 592 000 1 130 000
Skattekostnad
-2 796 000 -1 292 000 -338 000
Ordinært resultat
7 528 000 4 300 000 791 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
7 528 000 4 300 000 791 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
3 531 000 0 0
Overført til/fra egenkapital
3 997 000 4 300 000 791 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
72 000 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
260 000 0 0
Varige driftsmidler
333 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
333 000 0 0
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
19 344 000 8 797 000 12 973 000
Andre fordringer
16 292 000 3 850 000 2 843 000
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
35 636 000 12 647 000 15 816 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
4 947 000 2 811 000 1 074 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
40 583 000 15 459 000 16 890 000
Sum eiendeler
40 916 000 15 459 000 16 890 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0
Annen egenkapital
9 089 000 5 091 000 791 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
9 089 000 5 091 000 791 000
Sum egenkapital
9 089 000 5 091 000 791 000
SumAvsetnForpl
1 681 000 191 000 338 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
1 681 000 191 000 338 000
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 681 000 191 000 338 000
Skyldig konsernbidrag
3 531 000 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
2 707 000 521 000 5 101 000
Betalbar skatt
0 1 439 000 0
Skyldig offentlige avgifter
10 291 000 5 537 000 5 700 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
17 149 000 2 679 000 4 960 000
Sum kortsiktig gjeld
30 146 000 10 176 000 15 761 000
Sum gjeld
31 827 000 10 367 000 16 099 000
Sum egenkapital og gjeld
40 916 000 15 459 000 16 890 000
Pant
0 0 0