Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
130 730 000 129 591 000 159 042 000 61 672 000 32 204 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
130 730 000 129 591 000 159 042 000 61 672 000 32 204 000
Varekostnad
-21 244 000 -18 841 000 -10 577 000 -10 931 000 -2 285 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-78 202 000 -84 330 000 -105 947 000 -33 192 000 -19 841 000
Avskrivninger
-130 000 -129 000 -89 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-28 535 000 -27 908 000 -32 008 000 -11 962 000 -8 947 000
Sum driftskostnader
-128 111 000 -131 208 000 -148 621 000 -56 085 000 -31 073 000
Driftsresultat
2 620 000 -1 617 000 10 421 000 5 587 000 1 131 000
Sum finansinntekter
18 000 5 000 6 000 5 000 3 000
Sum finansutgifter
-64 000 -80 000 -103 000 0 -4 000
Resultat før skatt
2 574 000 -1 692 000 10 324 000 5 592 000 1 130 000
Skattekostnad
-639 000 1 597 000 -2 796 000 -1 292 000 -338 000
Ordinært resultat
1 935 000 -94 000 7 528 000 4 300 000 791 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
1 935 000 -94 000 7 528 000 4 300 000 791 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 3 531 000 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 935 000 -94 000 3 997 000 4 300 000 791 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
51 000 8 000 0 0 0
Immatrielle midler
51 000 8 000 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
40 000 56 000 72 000 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
34 000 147 000 260 000 0 0
Varige driftsmidler
74 000 203 000 333 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
124 000 212 000 333 000 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
12 710 000 19 084 000 19 344 000 8 797 000 12 973 000
Andre fordringer
113 000 17 380 000 16 292 000 3 850 000 2 843 000
Konsernfordringer
12 219 000 0 0 0 0
Sum Fordringer
25 042 000 36 463 000 35 636 000 12 647 000 15 816 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
5 490 000 3 232 000 4 947 000 2 811 000 1 074 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
30 532 000 39 695 000 40 583 000 15 459 000 16 890 000
Sum eiendeler
30 657 000 39 906 000 40 916 000 15 459 000 16 890 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0
Annen egenkapital
6 596 000 8 994 000 9 089 000 5 091 000 791 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
6 596 000 8 994 000 9 089 000 5 091 000 791 000
Sum egenkapital
6 596 000 8 994 000 9 089 000 5 091 000 791 000
SumAvsetnForpl
0 0 1 681 000 191 000 338 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 1 681 000 191 000 338 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 1 681 000 191 000 338 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 3 531 000 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
7 343 000 9 804 000 2 707 000 521 000 5 101 000
Betalbar skatt
681 000 92 000 0 1 439 000 0
Skyldig offentlige avgifter
7 144 000 11 729 000 10 291 000 5 537 000 5 700 000
Kortsiktig konserngjeld
375 000 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
8 517 000 9 287 000 17 149 000 2 679 000 4 960 000
Sum kortsiktig gjeld
24 061 000 30 912 000 30 146 000 10 176 000 15 761 000
Sum gjeld
24 061 000 30 912 000 31 827 000 10 367 000 16 099 000
Sum egenkapital og gjeld
30 657 000 39 906 000 40 916 000 15 459 000 16 890 000
Pant
0 0 0 0 0