Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 0 0 7 000 43 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 7 000 43 000
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 -328 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 0 0 -3 000 -134 000
Sum driftskostnader
0 0 0 -331 000 -134 000
Driftsresultat
0 0 0 -324 000 -91 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 -38 000
Resultat før skatt
0 0 0 -324 000 -129 000
Skattekostnad
172 000 179 000 193 000 751 000 -423 000
Ordinært resultat
172 000 179 000 193 000 428 000 -552 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
172 000 179 000 193 000 428 000 -552 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
172 000 179 000 193 000 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
172 000 179 000 193 000 476 000 0
Immatrielle midler
172 000 179 000 193 000 476 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 1 052 000 1 638 000
Varige driftsmidler
0 0 0 1 052 000 1 638 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
172 000 179 000 193 000 1 528 000 1 638 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 4 000 4 000
Andre fordringer
0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 4 000 4 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
30 000 0 0 0 5 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
30 000 0 0 4 000 9 000
Sum eiendeler
202 000 179 000 193 000 1 532 000 1 647 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Annen egenkapital
172 000 179 000 193 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
172 000 179 000 193 000 -235 000 -552 000
Sum egenkapital
202 000 209 000 223 000 -205 000 -522 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 423 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 423 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 1 939 000 1 728 000
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 1 939 000 2 151 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 -187 000 21 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 -3 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 -30 000 -30 000 -14 000 0
Sum kortsiktig gjeld
0 -30 000 -30 000 -202 000 18 000
Sum gjeld
0 -30 000 -30 000 1 737 000 2 169 000
Sum egenkapital og gjeld
202 000 179 000 193 000 1 532 000 1 647 000
Pant
0 0 0 0 0