Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
2 403 000 2 534 000 1 619 000
Andre driftsinntekter
62 000 34 000 0
Sum driftsinntekter
2 464 000 2 567 000 1 619 000
Varekostnad
-7 000 -16 000 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-1 278 000 -1 405 000 -626 000
Avskrivninger
-380 000 -331 000 -190 000
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-871 000 -1 024 000 -516 000
Sum driftskostnader
-2 536 000 -2 776 000 -1 332 000
Driftsresultat
-72 000 -209 000 287 000
Sum finansinntekter
1 000 1 000 0
Sum finansutgifter
-88 000 -98 000 -42 000
Resultat før skatt
-159 000 -306 000 245 000
Skattekostnad
0 27 000 -71 000
Ordinært resultat
-159 000 -279 000 175 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-159 000 -279 000 175 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 -175 000 175 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
1 063 000 1 596 000 1 235 000
Varige driftsmidler
1 063 000 1 596 000 1 235 000
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 5 000
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 5 000
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
1 063 000 1 596 000 1 240 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
36 000 217 000 52 000
Andre fordringer
13 000 34 000 3 000
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
49 000 251 000 55 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
276 000 172 000 577 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
325 000 423 000 633 000
Sum eiendeler
1 388 000 2 018 000 1 873 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000
Annen egenkapital
0 0 175 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-264 000 -104 000 175 000
Sum egenkapital
-234 000 -74 000 205 000
SumAvsetnForpl
0 0 27 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 27 000
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 097 000 1 572 000 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 097 000 1 572 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 1 021 000
Sum langsiktig gjeld
1 097 000 1 572 000 1 048 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
83 000 56 000 432 000
Betalbar skatt
0 0 44 000
Skyldig offentlige avgifter
124 000 154 000 110 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
317 000 310 000 34 000
Sum kortsiktig gjeld
524 000 521 000 620 000
Sum gjeld
1 621 000 2 093 000 1 668 000
Sum egenkapital og gjeld
1 388 000 2 018 000 1 873 000
Pant
0 0 0