Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
13 815 000 10 084 000 485 000
Andre driftsinntekter
0 0 0
Sum driftsinntekter
13 815 000 10 084 000 485 000
Varekostnad
-161 000 -426 000 -127 000
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-10 701 000 -7 626 000 -32 000
Avskrivninger
-59 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-1 300 000 -992 000 -263 000
Sum driftskostnader
-12 221 000 -9 044 000 -422 000
Driftsresultat
1 594 000 1 040 000 63 000
Sum finansinntekter
1 000 1 000 0
Sum finansutgifter
-24 000 -4 000 0
Resultat før skatt
1 571 000 1 038 000 62 000
Skattekostnad
-425 000 -290 000 -17 000
Ordinært resultat
1 146 000 747 000 45 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
1 146 000 747 000 45 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 146 000 747 000 45 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
441 000 0 0
Varige driftsmidler
441 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 20 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 20 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
441 000 20 000 0
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
3 572 000 1 005 000 0
Andre fordringer
207 000 85 000 90 000
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
3 779 000 1 090 000 90 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 543 000 1 755 000 102 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
5 322 000 2 845 000 192 000
Sum eiendeler
5 763 000 2 865 000 192 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
32 000 32 000 32 000
Annen egenkapital
1 938 000 792 000 45 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 938 000 792 000 45 000
Sum egenkapital
1 970 000 824 000 77 000
SumAvsetnForpl
30 000 5 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
30 000 5 000 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
454 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
328 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
127 000 127 000 86 000
Sum langsiktig gjeld
485 000 132 000 86 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
28 000 29 000 34 000
Betalbar skatt
400 000 285 000 17 000
Skyldig offentlige avgifter
1 923 000 953 000 -28 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 2 000
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
956 000 642 000 4 000
Sum kortsiktig gjeld
3 308 000 1 908 000 29 000
Sum gjeld
3 793 000 2 040 000 115 000
Sum egenkapital og gjeld
5 763 000 2 865 000 192 000
Pant
0 0 0