Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
17 351 000 19 929 000 13 815 000 10 084 000 485 000
Andre driftsinntekter
0 147 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
17 351 000 20 076 000 13 815 000 10 084 000 485 000
Varekostnad
-4 000 -248 000 -161 000 -426 000 -127 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-15 171 000 -16 475 000 -10 701 000 -7 626 000 -32 000
Avskrivninger
-100 000 -100 000 -59 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 303 000 -1 192 000 -1 300 000 -992 000 -263 000
Sum driftskostnader
-16 578 000 -18 015 000 -12 221 000 -9 044 000 -422 000
Driftsresultat
773 000 2 061 000 1 594 000 1 040 000 63 000
Sum finansinntekter
1 000 3 000 1 000 1 000 0
Sum finansutgifter
-2 000 -27 000 -24 000 -4 000 0
Resultat før skatt
771 000 2 037 000 1 571 000 1 038 000 62 000
Skattekostnad
-191 000 -555 000 -425 000 -290 000 -17 000
Ordinært resultat
580 000 1 483 000 1 146 000 747 000 45 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
580 000 1 483 000 1 146 000 747 000 45 000
Utbytte
-900 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-320 000 1 483 000 1 146 000 747 000 45 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
4 000 0 0 0 0
Immatrielle midler
4 000 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
241 000 341 000 441 000 0 0
Varige driftsmidler
241 000 341 000 441 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 20 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 20 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
245 000 341 000 441 000 20 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
2 926 000 1 641 000 3 572 000 1 005 000 0
Andre fordringer
244 000 375 000 207 000 85 000 90 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
3 170 000 2 016 000 3 779 000 1 090 000 90 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 200 000 3 820 000 1 543 000 1 755 000 102 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
4 370 000 5 836 000 5 322 000 2 845 000 192 000
Sum eiendeler
4 615 000 6 177 000 5 763 000 2 865 000 192 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
32 000 32 000 32 000 32 000 32 000
Annen egenkapital
301 000 1 621 000 1 938 000 792 000 45 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
301 000 1 621 000 1 938 000 792 000 45 000
Sum egenkapital
333 000 1 653 000 1 970 000 824 000 77 000
SumAvsetnForpl
0 5 000 30 000 5 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 5 000 30 000 5 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
179 000 320 000 454 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
67 000 206 000 328 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
112 000 114 000 127 000 127 000 86 000
Sum langsiktig gjeld
179 000 325 000 485 000 132 000 86 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 28 000 29 000 34 000
Betalbar skatt
200 000 580 000 400 000 285 000 17 000
Skyldig offentlige avgifter
1 920 000 1 823 000 1 923 000 953 000 -28 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 2 000
Utbyttegjeld
900 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 083 000 1 796 000 956 000 642 000 4 000
Sum kortsiktig gjeld
4 103 000 4 199 000 3 308 000 1 908 000 29 000
Sum gjeld
4 282 000 4 524 000 3 793 000 2 040 000 115 000
Sum egenkapital og gjeld
4 615 000 6 177 000 5 763 000 2 865 000 192 000
Pant
0 0 0 0 0