Y. Haltvik Transport & Eiendom AS

Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
2 385 000 1 120 000 1 565 000 3 019 000 1 762 000
Andre driftsinntekter
462 000 456 000 671 000 424 000 276 000
Sum driftsinntekter
2 847 000 1 576 000 2 236 000 3 443 000 2 038 000
Varekostnad
-826 000 -136 000 -57 000 -474 000 -197 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-177 000 -155 000 -174 000 -284 000 0
Avskrivninger
-257 000 -233 000 -341 000 -563 000 -110 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 305 000 -655 000 -859 000 -1 335 000 -536 000
Sum driftskostnader
-2 565 000 -1 179 000 -1 431 000 -2 656 000 -843 000
Driftsresultat
282 000 395 000 804 000 787 000 1 195 000
Sum finansinntekter
1 000 3 000 15 000 4 000 2 000
Sum finansutgifter
-140 000 -156 000 -247 000 -297 000 -59 000
Resultat før skatt
143 000 242 000 572 000 494 000 1 139 000
Skattekostnad
-35 000 -61 000 -154 000 -133 000 -319 000
Ordinært resultat
108 000 181 000 418 000 361 000 820 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
108 000 181 000 418 000 361 000 820 000
Utbytte
-200 000 -375 000 0 0 -200 000
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-92 000 -194 000 418 000 361 000 620 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
2 128 000 2 316 000 2 200 000 2 299 000 1 112 000
Maskiner og anlegg
339 000 51 000 0 1 515 000 486 000
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
215 000 239 000 177 000 1 984 000 366 000
Varige driftsmidler
2 682 000 2 606 000 2 377 000 5 799 000 1 964 000
Investering i datterselskap
200 000 200 000 200 000 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
263 000 82 000 112 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
463 000 282 000 312 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
3 145 000 2 888 000 2 689 000 5 799 000 1 964 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
1 440 000 181 000 449 000 947 000 568 000
Andre fordringer
146 000 242 000 30 000 471 000 20 000
Konsernfordringer
0 487 000 714 000 0 0
Sum Fordringer
1 586 000 910 000 1 193 000 1 418 000 588 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
167 000 638 000 489 000 374 000 838 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 752 000 1 547 000 1 682 000 1 792 000 1 426 000
Sum eiendeler
4 897 000 4 435 000 4 371 000 7 591 000 3 389 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
1 113 000 1 205 000 1 399 000 981 000 620 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 113 000 1 205 000 1 399 000 981 000 620 000
Sum egenkapital
1 213 000 1 305 000 1 499 000 1 081 000 720 000
SumAvsetnForpl
15 000 54 000 108 000 150 000 72 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
15 000 54 000 108 000 150 000 72 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 953 000 2 175 000 2 412 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 953 000 2 175 000 2 412 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 5 512 000 1 673 000
Sum langsiktig gjeld
1 968 000 2 229 000 2 520 000 5 662 000 1 745 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
913 000 109 000 40 000 387 000 375 000
Betalbar skatt
74 000 115 000 196 000 55 000 247 000
Skyldig offentlige avgifter
38 000 222 000 75 000 142 000 103 000
Kortsiktig konserngjeld
369 000 0 0 0 0
Utbyttegjeld
200 000 375 000 0 0 200 000
Annen kortsiktig gjeld
123 000 80 000 42 000 263 000 0
Sum kortsiktig gjeld
1 717 000 901 000 353 000 847 000 924 000
Sum gjeld
3 685 000 3 130 000 2 873 000 6 509 000 2 669 000
Sum egenkapital og gjeld
4 897 000 4 435 000 4 371 000 7 591 000 3 389 000
Pant
0 0 0 0 0