Y. Haltvik Transport & Eiendom AS

Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
1 565 000 3 019 000 1 762 000
Andre driftsinntekter
671 000 424 000 276 000
Sum driftsinntekter
2 236 000 3 443 000 2 038 000
Varekostnad
-57 000 -474 000 -197 000
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-174 000 -284 000 0
Avskrivninger
-341 000 -563 000 -110 000
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-859 000 -1 335 000 -536 000
Sum driftskostnader
-1 431 000 -2 656 000 -843 000
Driftsresultat
804 000 787 000 1 195 000
Sum finansinntekter
15 000 4 000 2 000
Sum finansutgifter
-247 000 -297 000 -59 000
Resultat før skatt
572 000 494 000 1 139 000
Skattekostnad
-154 000 -133 000 -319 000
Ordinært resultat
418 000 361 000 820 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
418 000 361 000 820 000
Utbytte
0 0 -200 000
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
418 000 361 000 620 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
2 200 000 2 299 000 1 112 000
Maskiner og anlegg
0 1 515 000 486 000
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
177 000 1 984 000 366 000
Varige driftsmidler
2 377 000 5 799 000 1 964 000
Investering i datterselskap
200 000 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
112 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
312 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
2 689 000 5 799 000 1 964 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
449 000 947 000 568 000
Andre fordringer
30 000 471 000 20 000
Konsernfordringer
714 000 0 0
Sum Fordringer
1 193 000 1 418 000 588 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
489 000 374 000 838 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
1 682 000 1 792 000 1 426 000
Sum eiendeler
4 371 000 7 591 000 3 389 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
1 399 000 981 000 620 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 399 000 981 000 620 000
Sum egenkapital
1 499 000 1 081 000 720 000
SumAvsetnForpl
108 000 150 000 72 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
108 000 150 000 72 000
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
2 412 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
2 412 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 5 512 000 1 673 000
Sum langsiktig gjeld
2 520 000 5 662 000 1 745 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
40 000 387 000 375 000
Betalbar skatt
196 000 55 000 247 000
Skyldig offentlige avgifter
75 000 142 000 103 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 200 000
Annen kortsiktig gjeld
42 000 263 000 0
Sum kortsiktig gjeld
353 000 847 000 924 000
Sum gjeld
2 873 000 6 509 000 2 669 000
Sum egenkapital og gjeld
4 371 000 7 591 000 3 389 000
Pant
0 0 0