Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
991 000 1 008 000 297 000
Andre driftsinntekter
39 000 42 000 0
Sum driftsinntekter
1 029 000 1 050 000 297 000
Varekostnad
-5 000 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-363 000 -808 000 -79 000
Avskrivninger
-163 000 -158 000 -47 000
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-471 000 -408 000 -82 000
Sum driftskostnader
-1 002 000 -1 374 000 -208 000
Driftsresultat
27 000 -324 000 89 000
Sum finansinntekter
0 0 0
Sum finansutgifter
-2 000 -2 000 0
Resultat før skatt
25 000 -325 000 89 000
Skattekostnad
-7 000 89 000 -25 000
Ordinært resultat
18 000 -237 000 64 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
18 000 -237 000 64 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 -64 000 64 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
57 000 64 000 0
Immatrielle midler
57 000 64 000 0
Eiendomer
304 000 322 000 339 000
Maskiner og anlegg
545 000 588 000 547 000
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
541 000 615 000 690 000
Varige driftsmidler
1 390 000 1 524 000 1 576 000
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
1 447 000 1 588 000 1 576 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
28 000 11 000 0
Andre fordringer
57 000 51 000 15 000
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
85 000 62 000 15 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
4 000 5 000 30 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
89 000 66 000 45 000
Sum eiendeler
1 536 000 1 654 000 1 621 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000
Annen egenkapital
0 0 64 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-154 000 -172 000 64 000
Sum egenkapital
-124 000 -142 000 94 000
SumAvsetnForpl
0 0 25 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 25 000
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
1 509 000 1 580 000 1 362 000
Sum langsiktig gjeld
1 509 000 1 580 000 1 387 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
44 000 6 000 85 000
Betalbar skatt
0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
61 000 116 000 45 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
47 000 95 000 8 000
Sum kortsiktig gjeld
151 000 217 000 139 000
Sum gjeld
1 660 000 1 797 000 1 526 000
Sum egenkapital og gjeld
1 536 000 1 654 000 1 621 000
Pant
0 0 0