Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
11 032 000 7 102 000 4 097 000 1 931 000 685 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
11 032 000 7 102 000 4 097 000 1 931 000 685 000
Varekostnad
-1 408 000 -1 402 000 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-1 791 000 -1 381 000 -992 000 0 -1 000
Avskrivninger
-584 000 -235 000 -477 000 -14 000 -48 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-5 345 000 -3 579 000 -3 023 000 -1 699 000 -376 000
Sum driftskostnader
-9 128 000 -6 597 000 -4 492 000 -1 713 000 -425 000
Driftsresultat
1 904 000 505 000 -396 000 218 000 260 000
Sum finansinntekter
1 000 1 000 0 0 0
Sum finansutgifter
-9 000 -10 000 -7 000 -1 000 0
Resultat før skatt
1 896 000 496 000 -402 000 217 000 259 000
Skattekostnad
-574 000 -51 000 0 -61 000 -86 000
Ordinært resultat
1 322 000 445 000 -402 000 156 000 173 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
1 322 000 445 000 -402 000 156 000 173 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 322 000 373 000 -402 000 156 000 173 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
153 000 206 000 210 000 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
153 000 206 000 210 000 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
1 480 000 1 479 000 1 164 000 57 000 192 000
Varige driftsmidler
1 480 000 1 479 000 1 164 000 57 000 192 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 633 000 1 685 000 1 374 000 57 000 192 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
40 000 40 000 0 0 0
Varebeholdning
40 000 40 000 0 0 0
Kundefordringer
1 464 000 937 000 950 000 561 000 340 000
Andre fordringer
13 000 3 000 0 3 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 22 000
Sum Fordringer
1 477 000 941 000 950 000 565 000 363 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 895 000 513 000 540 000 227 000 40 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
3 412 000 1 494 000 1 490 000 792 000 402 000
Sum eiendeler
5 045 000 3 179 000 2 864 000 850 000 594 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Annen egenkapital
1 695 000 373 000 -72 000 330 000 173 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 695 000 373 000 -72 000 330 000 173 000
Sum egenkapital
1 725 000 403 000 -42 000 360 000 203 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 2 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 2 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
741 000 1 055 000 1 967 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
80 000 122 000 567 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
661 000 933 000 1 400 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
741 000 1 055 000 1 967 000 0 2 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
1 540 000 796 000 113 000 73 000 50 000
Betalbar skatt
574 000 51 000 -2 000 61 000 84 000
Skyldig offentlige avgifter
213 000 164 000 178 000 7 000 11 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
251 000 710 000 650 000 349 000 244 000
Sum kortsiktig gjeld
2 578 000 1 721 000 939 000 490 000 389 000
Sum gjeld
3 319 000 2 776 000 2 906 000 490 000 391 000
Sum egenkapital og gjeld
5 045 000 3 179 000 2 864 000 850 000 594 000
Pant
0 0 0 0 0