Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
4 097 000 1 931 000 685 000
Andre driftsinntekter
0 0 0
Sum driftsinntekter
4 097 000 1 931 000 685 000
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-992 000 0 -1 000
Avskrivninger
-477 000 -14 000 -48 000
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-3 023 000 -1 699 000 -376 000
Sum driftskostnader
-4 492 000 -1 713 000 -425 000
Driftsresultat
-396 000 218 000 260 000
Sum finansinntekter
0 0 0
Sum finansutgifter
-7 000 -1 000 0
Resultat før skatt
-402 000 217 000 259 000
Skattekostnad
0 -61 000 -86 000
Ordinært resultat
-402 000 156 000 173 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-402 000 156 000 173 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-402 000 156 000 173 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
210 000 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
210 000 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
1 164 000 57 000 192 000
Varige driftsmidler
1 164 000 57 000 192 000
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
1 374 000 57 000 192 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
950 000 561 000 340 000
Andre fordringer
0 3 000 0
Konsernfordringer
0 0 22 000
Sum Fordringer
950 000 565 000 363 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
540 000 227 000 40 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
1 490 000 792 000 402 000
Sum eiendeler
2 864 000 850 000 594 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000
Annen egenkapital
-72 000 330 000 173 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-72 000 330 000 173 000
Sum egenkapital
-42 000 360 000 203 000
SumAvsetnForpl
0 0 2 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 2 000
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 967 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
567 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
1 400 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 967 000 0 2 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
113 000 73 000 50 000
Betalbar skatt
-2 000 61 000 84 000
Skyldig offentlige avgifter
178 000 7 000 11 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
650 000 349 000 244 000
Sum kortsiktig gjeld
939 000 490 000 389 000
Sum gjeld
2 906 000 490 000 391 000
Sum egenkapital og gjeld
2 864 000 850 000 594 000
Pant
0 0 0