Resultatregnskap 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 104 000 1 459 000 530 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 104 000 1 459 000 530 000
Varekostnad
0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
0 -146 000 -936 000 -9 000
Avskrivninger
0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-66 000 -134 000 -295 000 -78 000
Sum driftskostnader
-66 000 -280 000 -1 231 000 -87 000
Driftsresultat
-66 000 -175 000 228 000 443 000
Sum finansinntekter
2 000 5 000 1 000 0
Sum finansutgifter
0 0 -4 000 0
Resultat før skatt
-64 000 -170 000 224 000 443 000
Skattekostnad
0 0 -64 000 -121 000
Ordinært resultat
-64 000 -170 000 160 000 321 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
-64 000 -170 000 160 000 321 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 -170 000 160 000 321 000
Balanseregnskap 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 123 000
Andre fordringer
66 000 119 000 58 000 33 000
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
66 000 119 000 58 000 156 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
27 000 80 000 435 000 467 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
93 000 199 000 493 000 622 000
Sum eiendeler
93 000 199 000 493 000 622 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
21 000 21 000 21 000 21 000
Annen egenkapital
0 -9 000 161 000 321 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-74 000 -9 000 161 000 321 000
Sum egenkapital
-53 000 12 000 182 000 342 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 1 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 1 000
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 1 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 27 000 5 000 21 000
Betalbar skatt
0 0 64 000 121 000
Skyldig offentlige avgifter
13 000 27 000 161 000 130 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
133 000 133 000 81 000 7 000
Sum kortsiktig gjeld
146 000 187 000 311 000 279 000
Sum gjeld
146 000 187 000 311 000 280 000
Sum egenkapital og gjeld
93 000 199 000 493 000 622 000
Pant
0 0 0 0