Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
104 000 1 459 000 530 000
Andre driftsinntekter
0 0 0
Sum driftsinntekter
104 000 1 459 000 530 000
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-146 000 -936 000 -9 000
Avskrivninger
0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-134 000 -295 000 -78 000
Sum driftskostnader
-280 000 -1 231 000 -87 000
Driftsresultat
-175 000 228 000 443 000
Sum finansinntekter
5 000 1 000 0
Sum finansutgifter
0 -4 000 0
Resultat før skatt
-170 000 224 000 443 000
Skattekostnad
0 -64 000 -121 000
Ordinært resultat
-170 000 160 000 321 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-170 000 160 000 321 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-170 000 160 000 321 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
0 0 123 000
Andre fordringer
119 000 58 000 33 000
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
119 000 58 000 156 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
80 000 435 000 467 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
199 000 493 000 622 000
Sum eiendeler
199 000 493 000 622 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
21 000 21 000 21 000
Annen egenkapital
-9 000 161 000 321 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-9 000 161 000 321 000
Sum egenkapital
12 000 182 000 342 000
SumAvsetnForpl
0 0 1 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 1 000
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 1 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
27 000 5 000 21 000
Betalbar skatt
0 64 000 121 000
Skyldig offentlige avgifter
27 000 161 000 130 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
133 000 81 000 7 000
Sum kortsiktig gjeld
187 000 311 000 279 000
Sum gjeld
187 000 311 000 280 000
Sum egenkapital og gjeld
199 000 493 000 622 000
Pant
0 0 0