Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 0 0 0 0
Sum driftskostnader
0 0 0 0 0
Driftsresultat
0 0 0 0 0
Sum finansinntekter
22 000 2 000 0 5 000 0
Sum finansutgifter
-4 000 -2 000 -2 000 0 0
Resultat før skatt
18 000 1 000 -2 000 5 000 0
Skattekostnad
0 0 0 0 0
Ordinært resultat
18 000 1 000 -2 000 5 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
18 000 1 000 -2 000 5 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
18 000 1 000 -2 000 5 000 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 21 000 0 14 000 0
Lån til tilknyttet selskap
164 000 94 000 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
376 000 5 000 17 000 0 15 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
540 000 120 000 17 000 14 000 15 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
540 000 120 000 17 000 14 000 15 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 1 000 0 0
Andre fordringer
4 000 0 0 1 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
4 000 0 1 000 1 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
58 000 23 000 22 000 4 000 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
3 000 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
61 000 23 000 22 000 4 000 0
Kasse / Bank / Post
12 000 5 000 7 000 20 000 8 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
77 000 28 000 30 000 24 000 8 000
Sum eiendeler
617 000 147 000 47 000 38 000 23 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 23 000 23 000 23 000 23 000
Annen egenkapital
15 000 4 000 3 000 5 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
15 000 4 000 3 000 5 000 0
Sum egenkapital
45 000 27 000 27 000 28 000 23 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
570 000 0 20 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
570 000 0 20 000 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 120 000 0 10 000 0
Sum langsiktig gjeld
570 000 120 000 20 000 10 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
2 000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
2 000 0 0 0 0
Sum gjeld
572 000 120 000 20 000 10 000 0
Sum egenkapital og gjeld
617 000 147 000 47 000 38 000 23 000
Pant
0 0 0 0 0