Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-5 000 -4 000 -4 000 -7 000 -4 000
Sum driftskostnader
-5 000 -4 000 -4 000 -7 000 -4 000
Driftsresultat
-5 000 -4 000 -4 000 -7 000 -4 000
Sum finansinntekter
1 173 000 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0
Resultat før skatt
1 168 000 -4 000 -4 000 -7 000 -4 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0
Ordinært resultat
1 168 000 -4 000 -4 000 -7 000 -4 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
1 168 000 -4 000 -4 000 -7 000 -4 000
Utbytte
-466 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
668 000 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
390 000 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
390 000 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 535 000 535 000 535 000 535 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 535 000 535 000 535 000 535 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
390 000 535 000 535 000 535 000 535 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 318 000 1 000 1 000 2 000 1 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 318 000 1 000 1 000 2 000 1 000
Sum eiendeler
1 708 000 535 000 535 000 537 000 535 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
535 000 535 000 520 000 520 000 520 000
Annen egenkapital
668 000 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
668 000 -34 000 -15 000 -11 000 -4 000
Sum egenkapital
1 203 000 501 000 505 000 509 000 515 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
466 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
40 000 35 000 31 000 28 000 20 000
Sum kortsiktig gjeld
505 000 35 000 31 000 28 000 20 000
Sum gjeld
505 000 35 000 31 000 28 000 20 000
Sum egenkapital og gjeld
1 708 000 535 000 535 000 537 000 535 000
Pant
0 0 0 0 0