Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0
Avskrivninger
0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-4 000 -7 000 -4 000
Sum driftskostnader
-4 000 -7 000 -4 000
Driftsresultat
-4 000 -7 000 -4 000
Sum finansinntekter
0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0
Resultat før skatt
-4 000 -7 000 -4 000
Skattekostnad
0 0 0
Ordinært resultat
-4 000 -7 000 -4 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-4 000 -7 000 -4 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
535 000 535 000 535 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
535 000 535 000 535 000
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
535 000 535 000 535 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
0 0 0
Andre fordringer
0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 000 2 000 1 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
1 000 2 000 1 000
Sum eiendeler
535 000 537 000 535 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
520 000 520 000 520 000
Annen egenkapital
0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-15 000 -11 000 -4 000
Sum egenkapital
505 000 509 000 515 000
SumAvsetnForpl
0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
31 000 28 000 20 000
Sum kortsiktig gjeld
31 000 28 000 20 000
Sum gjeld
31 000 28 000 20 000
Sum egenkapital og gjeld
535 000 537 000 535 000
Pant
0 0 0