Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
722 000 697 000 697 000 678 000 424 000
Sum driftsinntekter
722 000 697 000 697 000 678 000 424 000
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-1 615 000 -1 180 000 -671 000 -691 000 -229 000
Avskrivninger
-3 000 -4 000 -20 000 -22 000 -22 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-177 000 -423 000 -136 000 -172 000 -178 000
Sum driftskostnader
-1 795 000 -1 607 000 -827 000 -885 000 -429 000
Driftsresultat
-1 074 000 -910 000 -131 000 -207 000 -5 000
Sum finansinntekter
11 000 5 000 0 0 0
Sum finansutgifter
-105 000 -86 000 -35 000 -13 000 -23 000
Resultat før skatt
-1 168 000 -991 000 -166 000 -219 000 -28 000
Skattekostnad
270 000 148 000 45 000 59 000 -15 000
Ordinært resultat
-898 000 -844 000 -121 000 -160 000 -43 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-898 000 -844 000 -121 000 -160 000 -43 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
499 000 229 000 81 000 36 000 0
Immatrielle midler
499 000 229 000 81 000 36 000 0
Eiendomer
158 000 158 000 162 000 182 000 204 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
18 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
176 000 158 000 162 000 182 000 204 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 206 000 31 000 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
469 000 474 000 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
469 000 474 000 206 000 31 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 144 000 861 000 449 000 249 000 204 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0
Andre fordringer
4 000 25 000 88 000 29 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
4 000 25 000 88 000 29 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
146 000 0 314 000 73 000 79 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
150 000 25 000 402 000 102 000 79 000
Sum eiendeler
1 294 000 886 000 851 000 351 000 283 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-2 071 000 -1 173 000 -330 000 -209 000 -49 000
Sum egenkapital
-2 041 000 -1 143 000 -300 000 -179 000 -19 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 23 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 23 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
3 053 000 1 868 000 1 091 000 437 000 136 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
2 973 000 1 782 000 992 000 300 000 0
Langsiktig konserngjeld
79 000 86 000 99 000 137 000 136 000
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
3 052 000 1 868 000 1 091 000 437 000 159 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
14 000 -13 000 8 000 8 000 2 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 2 000
Skyldig offentlige avgifter
91 000 20 000 47 000 85 000 35 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
178 000 154 000 5 000 0 104 000
Sum kortsiktig gjeld
282 000 162 000 60 000 93 000 143 000
Sum gjeld
3 334 000 2 030 000 1 151 000 530 000 302 000
Sum egenkapital og gjeld
1 294 000 886 000 851 000 351 000 283 000
Pant
0 0 0 0 0