Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 0 0
Andre driftsinntekter
697 000 678 000 424 000
Sum driftsinntekter
697 000 678 000 424 000
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-671 000 -691 000 -229 000
Avskrivninger
-20 000 -22 000 -22 000
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-136 000 -172 000 -178 000
Sum driftskostnader
-827 000 -885 000 -429 000
Driftsresultat
-131 000 -207 000 -5 000
Sum finansinntekter
0 0 0
Sum finansutgifter
-35 000 -13 000 -23 000
Resultat før skatt
-166 000 -219 000 -28 000
Skattekostnad
45 000 59 000 -15 000
Ordinært resultat
-121 000 -160 000 -43 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-121 000 -160 000 -43 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
81 000 36 000 0
Immatrielle midler
81 000 36 000 0
Eiendomer
162 000 182 000 204 000
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0
Varige driftsmidler
162 000 182 000 204 000
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
206 000 31 000 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
206 000 31 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
449 000 249 000 204 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
0 0 0
Andre fordringer
88 000 29 000 0
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
88 000 29 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
314 000 73 000 79 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
402 000 102 000 79 000
Sum eiendeler
851 000 351 000 283 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000
Annen egenkapital
0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-330 000 -209 000 -49 000
Sum egenkapital
-300 000 -179 000 -19 000
SumAvsetnForpl
0 0 23 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 23 000
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 091 000 437 000 136 000
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
992 000 300 000 0
Langsiktig konserngjeld
99 000 137 000 136 000
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 091 000 437 000 159 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
8 000 8 000 2 000
Betalbar skatt
0 0 2 000
Skyldig offentlige avgifter
47 000 85 000 35 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
5 000 0 104 000
Sum kortsiktig gjeld
60 000 93 000 143 000
Sum gjeld
1 151 000 530 000 302 000
Sum egenkapital og gjeld
851 000 351 000 283 000
Pant
0 0 0