Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
3 770 000 4 843 000 230 000
Andre driftsinntekter
325 000 0 0
Sum driftsinntekter
4 095 000 4 843 000 230 000
Varekostnad
-945 000 -1 312 000 -41 000
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-1 623 000 -1 240 000 0
Avskrivninger
-35 000 -4 000 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-2 317 000 -1 424 000 -40 000
Sum driftskostnader
-4 920 000 -3 980 000 -81 000
Driftsresultat
-825 000 864 000 149 000
Sum finansinntekter
0 1 000 0
Sum finansutgifter
-28 000 -26 000 0
Resultat før skatt
-853 000 839 000 149 000
Skattekostnad
9 000 -235 000 -42 000
Ordinært resultat
-844 000 605 000 107 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-844 000 605 000 107 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-712 000 605 000 107 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
125 000 18 000 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
69 000 0 0
Varige driftsmidler
195 000 18 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
-688 000 -688 000 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
1 627 000 505 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
939 000 -183 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
1 134 000 -165 000 0
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 75 000 0
Varebeholdning
0 75 000 0
Kundefordringer
902 000 1 699 000 220 000
Andre fordringer
108 000 38 000 0
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
1 010 000 1 737 000 220 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
58 000 238 000 164 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
1 068 000 2 050 000 384 000
Sum eiendeler
2 202 000 1 884 000 384 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
84 000 84 000 84 000
Annen egenkapital
0 712 000 107 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-132 000 712 000 107 000
Sum egenkapital
-48 000 796 000 191 000
SumAvsetnForpl
0 9 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 9 000 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 156 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
1 156 000 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 156 000 9 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
446 000 139 000 115 000
Betalbar skatt
0 225 000 42 000
Skyldig offentlige avgifter
104 000 256 000 33 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
543 000 459 000 4 000
Sum kortsiktig gjeld
1 094 000 1 079 000 193 000
Sum gjeld
2 250 000 1 088 000 193 000
Sum egenkapital og gjeld
2 202 000 1 884 000 384 000
Pant
0 0 0