Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
7 403 000 6 601 000 3 770 000 4 843 000 230 000
Andre driftsinntekter
0 0 325 000 0 0
Sum driftsinntekter
7 403 000 6 601 000 4 095 000 4 843 000 230 000
Varekostnad
-2 253 000 -1 616 000 -945 000 -1 312 000 -41 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-1 950 000 -1 917 000 -1 623 000 -1 240 000 0
Avskrivninger
-41 000 -41 000 -35 000 -4 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-2 928 000 -2 544 000 -2 317 000 -1 424 000 -40 000
Sum driftskostnader
-7 172 000 -6 118 000 -4 920 000 -3 980 000 -81 000
Driftsresultat
231 000 482 000 -825 000 864 000 149 000
Sum finansinntekter
9 000 35 000 0 1 000 0
Sum finansutgifter
-128 000 -121 000 -28 000 -26 000 0
Resultat før skatt
112 000 396 000 -853 000 839 000 149 000
Skattekostnad
0 0 9 000 -235 000 -42 000
Ordinært resultat
112 000 396 000 -844 000 605 000 107 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
112 000 396 000 -844 000 605 000 107 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
112 000 264 000 -712 000 605 000 107 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
172 000 101 000 125 000 18 000 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
35 000 52 000 69 000 0 0
Varige driftsmidler
208 000 153 000 195 000 18 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 -688 000 -688 000 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
781 000 1 124 000 1 627 000 505 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
781 000 1 124 000 939 000 -183 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
989 000 1 277 000 1 134 000 -165 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
128 000 101 000 0 75 000 0
Varebeholdning
128 000 101 000 0 75 000 0
Kundefordringer
2 315 000 1 788 000 902 000 1 699 000 220 000
Andre fordringer
135 000 107 000 108 000 38 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
2 450 000 1 895 000 1 010 000 1 737 000 220 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
88 000 67 000 58 000 238 000 164 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 666 000 2 063 000 1 068 000 2 050 000 384 000
Sum eiendeler
3 656 000 3 340 000 2 202 000 1 884 000 384 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
84 000 84 000 84 000 84 000 84 000
Annen egenkapital
376 000 264 000 0 712 000 107 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
376 000 264 000 -132 000 712 000 107 000
Sum egenkapital
460 000 348 000 -48 000 796 000 191 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 9 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 9 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 1 156 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 1 156 000 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
1 964 000 1 868 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 964 000 1 868 000 1 156 000 9 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
424 000 297 000 446 000 139 000 115 000
Betalbar skatt
0 0 0 225 000 42 000
Skyldig offentlige avgifter
189 000 416 000 104 000 256 000 33 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
618 000 412 000 543 000 459 000 4 000
Sum kortsiktig gjeld
1 231 000 1 125 000 1 094 000 1 079 000 193 000
Sum gjeld
3 195 000 2 993 000 2 250 000 1 088 000 193 000
Sum egenkapital og gjeld
3 656 000 3 340 000 2 202 000 1 884 000 384 000
Pant
0 0 0 0 0