Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
2 711 000 1 159 000 504 000
Andre driftsinntekter
-681 000 681 000 0
Sum driftsinntekter
2 030 000 1 840 000 504 000
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0
Avskrivninger
0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-497 000 -352 000 -383 000
Sum driftskostnader
-497 000 -352 000 -383 000
Driftsresultat
1 533 000 1 488 000 121 000
Sum finansinntekter
1 000 0 0
Sum finansutgifter
-3 000 0 0
Resultat før skatt
1 531 000 1 489 000 121 000
Skattekostnad
-413 000 -419 000 -30 000
Ordinært resultat
1 117 000 1 070 000 91 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
1 117 000 1 070 000 91 000
Utbytte
-800 000 -1 000 000 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
317 000 70 000 91 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
1 030 000 681 000 630 000
Andre fordringer
625 000 625 000 0
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
1 655 000 1 306 000 630 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
416 000 444 000 30 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
2 071 000 1 750 000 660 000
Sum eiendeler
2 071 000 1 750 000 660 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
37 000 37 000 30 000
Annen egenkapital
464 000 146 000 76 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
464 000 146 000 76 000
Sum egenkapital
501 000 184 000 106 000
SumAvsetnForpl
0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
4 000 36 000 483 000
Betalbar skatt
413 000 419 000 30 000
Skyldig offentlige avgifter
193 000 112 000 29 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
800 000 1 000 000 0
Annen kortsiktig gjeld
160 000 0 11 000
Sum kortsiktig gjeld
1 570 000 1 566 000 553 000
Sum gjeld
1 570 000 1 566 000 553 000
Sum egenkapital og gjeld
2 071 000 1 750 000 660 000
Pant
0 0 0