Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
1 695 000 1 751 000 2 711 000 1 159 000 504 000
Andre driftsinntekter
0 0 -681 000 681 000 0
Sum driftsinntekter
1 695 000 1 751 000 2 030 000 1 840 000 504 000
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-161 000 -209 000 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-68 000 -246 000 -497 000 -352 000 -383 000
Sum driftskostnader
-229 000 -455 000 -497 000 -352 000 -383 000
Driftsresultat
1 466 000 1 297 000 1 533 000 1 488 000 121 000
Sum finansinntekter
7 000 1 000 1 000 0 0
Sum finansutgifter
0 0 -3 000 0 0
Resultat før skatt
1 472 000 1 297 000 1 531 000 1 489 000 121 000
Skattekostnad
-368 000 -350 000 -413 000 -419 000 -30 000
Ordinært resultat
1 104 000 947 000 1 117 000 1 070 000 91 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
1 104 000 947 000 1 117 000 1 070 000 91 000
Utbytte
-590 000 -378 000 -800 000 -1 000 000 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
514 000 569 000 317 000 70 000 91 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
554 000 845 000 1 030 000 681 000 630 000
Andre fordringer
0 0 625 000 625 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
554 000 845 000 1 655 000 1 306 000 630 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
556 000 139 000 416 000 444 000 30 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 111 000 984 000 2 071 000 1 750 000 660 000
Sum eiendeler
1 111 000 984 000 2 071 000 1 750 000 660 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
37 000 37 000 37 000 37 000 30 000
Annen egenkapital
-3 000 -7 000 464 000 146 000 76 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-3 000 -7 000 464 000 146 000 76 000
Sum egenkapital
35 000 30 000 501 000 184 000 106 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
9 000 2 000 4 000 36 000 483 000
Betalbar skatt
368 000 350 000 413 000 419 000 30 000
Skyldig offentlige avgifter
109 000 200 000 193 000 112 000 29 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
590 000 378 000 800 000 1 000 000 0
Annen kortsiktig gjeld
0 23 000 160 000 0 11 000
Sum kortsiktig gjeld
1 076 000 953 000 1 570 000 1 566 000 553 000
Sum gjeld
1 076 000 953 000 1 570 000 1 566 000 553 000
Sum egenkapital og gjeld
1 111 000 984 000 2 071 000 1 750 000 660 000
Pant
0 0 0 0 0