Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
2 615 000 959 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0
Sum driftsinntekter
2 615 000 959 000 0
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-2 121 000 -553 000 0
Avskrivninger
-3 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-146 000 -123 000 0
Sum driftskostnader
-2 270 000 -676 000 0
Driftsresultat
345 000 284 000 0
Sum finansinntekter
109 000 39 000 0
Sum finansutgifter
-29 000 -67 000 0
Resultat før skatt
425 000 256 000 0
Skattekostnad
-86 000 -67 000 0
Ordinært resultat
339 000 189 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
339 000 189 000 0
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
339 000 189 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
20 000 0 0
Varige driftsmidler
20 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
78 000 750 000 778 000
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
78 000 750 000 778 000
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
97 000 750 000 778 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
376 000 358 000 0
Andre fordringer
226 000 18 000 0
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
603 000 376 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
590 000 178 000 30 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
1 192 000 553 000 30 000
Sum eiendeler
1 289 000 1 303 000 808 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
20 000 20 000 23 000
Annen egenkapital
528 000 189 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
528 000 189 000 0
Sum egenkapital
548 000 208 000 23 000
SumAvsetnForpl
1 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
1 000 0 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 758 000 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 508 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
177 000 250 000 750 000
Sum langsiktig gjeld
178 000 758 000 750 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
0 15 000 0
Betalbar skatt
86 000 67 000 0
Skyldig offentlige avgifter
286 000 200 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
192 000 54 000 35 000
Sum kortsiktig gjeld
564 000 337 000 35 000
Sum gjeld
742 000 1 095 000 785 000
Sum egenkapital og gjeld
1 289 000 1 303 000 808 000
Pant
0 0 0