Oberstløytnant A W K Støren og Hustru Sophies Legat

Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-3 000 -3 000 -7 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -3 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 0
Sum driftskostnader
-3 000 -3 000 -7 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -3 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 0
Driftsresultat
-3 000 -3 000 -7 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -3 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 0
Sum finansinntekter
1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000 2 000 1 000 0 0 0 2 000 4 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
-2 000 -2 000 -6 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 1 000 4 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-2 000 -2 000 -6 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 1 000 4 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-2 000 -2 000 -6 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 4 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 28 000 28 000 28 000 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 28 000 28 000 28 000 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
67 000 70 000 72 000 78 000 76 000 81 000 55 000 55 000 57 000 86 000 88 000 89 000 88 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
67 000 70 000 72 000 78 000 76 000 81 000 83 000 83 000 85 000 86 000 88 000 89 000 88 000
Sum eiendeler
67 000 70 000 72 000 78 000 76 000 81 000 83 000 83 000 85 000 86 000 88 000 89 000 88 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
67 000 70 000 72 000 78 000 76 000 81 000 83 000 83 000 85 000 0 0 89 000 88 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 000 88 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 000 88 000 0 0
Sum egenkapital
67 000 70 000 72 000 78 000 76 000 81 000 83 000 83 000 85 000 86 000 88 000 89 000 88 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital og gjeld
67 000 70 000 72 000 78 000 76 000 81 000 83 000 83 000 85 000 86 000 88 000 89 000 88 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0