Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
216 000 156 000 189 000 178 000 173 000 139 000 136 000 623 000 96 000
Sum driftsinntekter
216 000 156 000 189 000 178 000 173 000 139 000 136 000 623 000 96 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 -32 000 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-45 000 -68 000 -54 000 -57 000 -59 000 -47 000 -94 000 -55 000 -53 000
Sum driftskostnader
-45 000 -68 000 -54 000 -57 000 -59 000 -79 000 -94 000 -55 000 -53 000
Driftsresultat
171 000 88 000 136 000 121 000 113 000 59 000 41 000 568 000 43 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0
Sum finansutgifter
-21 000 -25 000 -27 000 -39 000 -38 000 -39 000 -67 000 -36 000 -36 000
Resultat før skatt
150 000 62 000 109 000 82 000 76 000 21 000 -25 000 532 000 7 000
Skattekostnad
-41 000 -17 000 -31 000 -23 000 -21 000 -6 000 5 000 -149 000 4 000
Ordinært resultat
109 000 45 000 78 000 59 000 54 000 15 000 -19 000 383 000 10 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
109 000 45 000 78 000 59 000 54 000 15 000 -19 000 383 000 10 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
109 000 45 000 78 000 59 000 54 000 15 000 -19 000 383 000 10 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
Eiendomer
2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 4 089 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 4 089 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 2 669 000 4 093 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 3 000 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 3 000 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
22 000 44 000 9 000 42 000 0 5 000 18 000 13 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
22 000 44 000 12 000 42 000 0 5 000 18 000 13 000 0
Sum eiendeler
2 692 000 2 713 000 2 681 000 2 712 000 2 670 000 2 675 000 2 688 000 2 683 000 4 094 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000
Annen egenkapital
736 000 626 000 581 000 502 000 444 000 390 000 374 000 393 000 10 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
736 000 626 000 581 000 502 000 444 000 390 000 374 000 393 000 10 000
Sum egenkapital
1 111 000 1 001 000 956 000 878 000 819 000 765 000 750 000 769 000 385 000
SumAvsetnForpl
19 000 24 000 31 000 39 000 48 000 60 000 76 000 94 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
19 000 24 000 31 000 39 000 48 000 60 000 76 000 94 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
19 000 24 000 31 000 39 000 48 000 60 000 76 000 94 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
46 000 24 000 38 000 33 000 34 000 21 000 13 000 51 000 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 4 000 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 516 000 1 664 000 1 656 000 1 763 000 1 769 000 1 824 000 1 849 000 1 769 000 3 708 000
Sum kortsiktig gjeld
1 562 000 1 688 000 1 694 000 1 795 000 1 802 000 1 849 000 1 863 000 1 820 000 3 708 000
Sum gjeld
1 581 000 1 712 000 1 725 000 1 834 000 1 850 000 1 909 000 1 939 000 1 914 000 3 708 000
Sum egenkapital og gjeld
2 692 000 2 713 000 2 681 000 2 712 000 2 670 000 2 675 000 2 688 000 2 683 000 4 094 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0